Иск за обезщетение за бавно правосъдие по ЗОДОВ - след изчерпване на процедурата по ЗСВ
Мая Манолова прогнозира: България ще е първата държава, в която ще се търси обезщетение за бавно правораздаване по искове за вреди, причинени от бавно правораздаване
 
28 ноември 2012, 15:44 | Мирела Веселинова | Видяна: 3848
 
 

"България ще е първата държава, в която ще има претенции за обезщетение за забавено производство по дела за търсене на отговорност за вреди, причинени от бавно производство, в нарушение на правото на раглеждане и решаване на делото в разумен срок". Това прогнозира днес Мая Манолова (Коалиция за България) на финала на второто четене на промените в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Според Манолова е абсурдно да се предвиди специален иск по ЗОДОВ за отговорност на държавата за вреди от забавени производства, който обаче ще може да се предявява само след като е изчерпана административната процедура за обезщетение за вреди по реда на глава трета "а" от Закона за съдебната власт, но по тази процедура няма сключено споразумение или пък се претендират по-големи обезщетения от предвидените в ЗСВ.

"Гражданинът ще бъде принуден да мине през абсолютно ненужна административна процедура, при която размерът на обезщетението е ограничен до 10 000 лв., а след това му се позволява да заведе иск в триинстанционно производство по общия ред, а не като бързо производство", обобщи Манолова. Вие имате ли представа какво ще означава това както време, обърна се тя към колегите си. Не мога да си обясня ината на првосъдия министър по друг начин, освен с нейната отдалеченост от практиката на съдилищата, заяви още Манолова.

Депутатите гласуваха окончателно закона, който е част от изпълнението на пилотните решения на Съда по правата на човека в Страсбург от лятото на м.г., с което държавата получи срок от 1 година за да предприеме някакви мерки за решаване на проблема с бавното правораздаване и вътрешноправно средство за обезщететяване в подобни случаи. В резултат на това вече бе предвидена административна процедура за оценка на нарушенията и предлаганен на споразумение за обезщетение, която включва Инспектората към ВСС и Министерството на правосъдието. Паралелно с това се предвижда и възможност за иск по реда на ЗОДОВ, но само при изчерпана процедура през Инспектората.

Според новия чл. 2б на ЗОДОВ, озаглавен "Отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок", "държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и и юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, съгласно чл. 6§1 от Конвенцията".

Исковете се разглеждат по реда на ГПК, като съдът взема предвид общата продължителност на производството, неговата фактическа и правна сложност, поведението на страните и техните адвокати, както и на останалите участници в процеса, компетентните органи и др.  "Предяваването на иск за обезщетение за вреди по висящо производство не е пречка за предявяване на иск и след приключване на производството", пише в ал. 3 на новия чл. 2б.

Отделно от това в чл. 2, ал. 1 от ЗОДОВ се добавят допълнителни основания за търсене на отговорност от държавата за вреди, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда. Според тях всеки лишен от свобода по какъвто и да е начин в нарушение на чл. 5§1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, може да търси обезщетение по този ред. 

На специална позиция в чл. 2 ЗОДОВ се предвижда право на обезщетение за вреди за нарушаване в процеса на права, защитени по чл. 5§2-4 от Конвенцията (право на всеки  арестуван  незабавно  да  научи на разбираем  за  него  език  основанията  за  ареста му  и  всички обвинения, които му се предявяват; задължение всяко задържано лице своевременно да бъде изправено пред съдия, като делото му се гледа в  разумен  срок; право на всеки арестуван да  обжалва законността на ареста, а съдът да се произнесе в кратък срок).

В преходните разпоредби е предвидено, че искове за забавено правосъдие могат да се подават  6-месечен срок от влизането в сила на закона или от уведомяването на гражданите от регистратурата на Евросъда в Страсбург, че жалбите им са отхвърлени поради неизчерпване на новосъздадената вътрешноправна процедура. В същия срок могат да се подават и заявления за обезщетение по реда на глава трета "а" от ЗСВ.