Съдебния съвет написа проектозакон за статута и работата на експертите по делата
Дирекция към ВСС ще изготви единен електронен регистър на вещите лица
 
21 юли 2011, 18:18 | Правен свят | Видяна: 2192
 

Проект на закон за вещите лица, преводачите и тълковниците е изготвил Висшият съдебен съвет и ще го предаде на правосъдния министър Маргарита Попова. Проектозаконът е публикуван и на страницата на ВСС. Той е изготвен в рамките на проект "Ефективност, отчетност и координация в съдебната система", финансиран по ОПАК. Основната му цел е повишаване качеството на съдебните експертизи и съдебния превод в наказателния и гражданския процес чрез подобряване организацията по подбора и контрола върху дейността на вещите лица, преводачите и тълковниците, както и създаване на система за по-достойно заплащане на техния труд. (Според определението на закона: "Тълковник е лице, което се привлича от органите на досъдебното производство или съда, за да направи жестомимичен превод при разпит на глухи и/или неми лица. Когато глухо и/или нямо лице не владее жестомимичната комуникация се извършва артикулационен превод от специалист в съответната област.")
В мотивите към законопроекта се сочи, че причините за неудовлетворителното състояние на съдебната експертиза и съдебния превод в България са много, но основните са три: недостатъчно ефективен подбор на лицата, които се включват в списъците за вещи лица, преводачи и тълковници; неефективен контрол върху тяхната дейност, както и отлив на добрите специалисти от съдебната експертиза и превод, поради ниското и нередовно заплащане.
Проектът предвижда да се създаде централизирана информационна система за вещите лица, преводачите и тълковниците - единен за цялата страна електронен регистър на вещите лица. Този електронен регистър на вещите лица, преводачите и тълковниците ще дава възможност на органите на досъдебното производство и съда бързо и лесно да намират подходящия специалист за експертиза или превод. Едновременно с това за всяко вещо лице, преводач и тълковник  ще бъде създадено електронно досие – по какви случаи е работил, за колко време се е справил и каква е неговата компетентост. Това ще даде възможност да се наблюдава качеството на работата на вещите лица и преводачите.
Проектозаконът за вещите лица предвижда те да не получават пари на час, което в момента стимулира бавната им работа. Заплащането ще става според сложността на експертизата, качеството на изпълнението, спазването на определения срок и квалификацията на експерта и ще е поне 80 лв. Според мотивите на проекта максимумът ще е 300 лв., като в тази сума не се включват разходите за експертизата, които се плащат отделно. Когато вещите лица са се явили, но съдбното заседание е отложено, те ще получават по 20 лв.
Законът предвижда отмяна на глава 21 "Вещи лица" от Закона за съдебната власт и Наредба № 1/2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Към Висшия съдебен съвет се създава дирекция "Вещи лица и съдебни преводачи", която ще разработи правила за изпращането и ползването на информация от регистъра и електронните досиета на вещите лица, преводачите и тълковниците до 90 дни от нейното създаване. В срок до 60 дни от създаването й, Дирекцията ще обобщи и систематизира списъците за вещи лица, преводачи и тълковници в единен регистър, ще го обнародва в "Държавен вестник" и публикува в интернет.