Сотир Цацаров нареди
20 октомври
33Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка на обект за отглеждане на кучета в ямболското село Маломир, за който се смята, че е незаконен, съобщиха от прокуратурата. Инспекцията е провокирана от репортаж, излъчен днес в...

19 октомври
80Пленумът на ВСС упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев да подписва и изпраща документи, свързани с подадените по Оперативна програма "Добро управление", проектни предложения "Поетапно ресурсно обезпечаване на...

Поощрен е с отличие "личен почетен знак: първа степен – златен"
18 октомври
250Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 2 от Закона за съдебната власт, поощри Атанас Димитров Гичев – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура...

18 октомври
52
1"България възприема като важна отговорност предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз и като шанс да задълбочим и подобрим сътрудничеството си с партньорите си в общността". Това е заявил президентът Румен Радев, който...

18 октомври
153Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Николай Йорданов Попов – прокурор в Софийска районна прокуратура, от заеманата длъжност...

Те ще заемат длъжността "съдия" в Софийския районен съд
17 октомври
350Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл.160 във връзка с чл.243 от Закона за съдебната власт, назначи четирима младши съдии на длъжност "съдия" в Софийския районен съд, считано от датата на встъпване в...

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането
17 октомври
123Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител – председател на Районен съд – Бургас, за увеличаване на щатната численост на съда с една длъжност "съдия" по реда на чл. 194, ал. 1...

Административен ръководител става Петър Петров
17 октомври
81Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, определи Петър Симеонов Петров – съдия в Районен съд – Трън, за изпълняващ функциите "административен ръководител –...

Решението взе съдийската колегия на ВСС
17 октомври
13Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на Комисията по атестирането и конкурсите да изготви правила относно критериите и субектите, които имат компетентност да правят предложения за назначения на изпълняващ функциите...

17 октомври
118По искане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), основано на предложение от заместниците на председателя и ръководители на Гражданската и Търговската колегии, в съда бе образувано Тълкувателно дело № 6/2017 г. с искане за...