"Обобщеният извод е, че Веселин Славов Пенгезов – административен ръководител и председател на Апелативен съд – София, временно отстранен от длъжност съдия и административен ръководител – председател на Апелативен съд – София НЕ СПАЗВА изцяло изискванията, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и НЕ ПРИТЕЖАВА В ПЪЛНОТА НЕОБХОДИМИТЕ НРАВСТВЕНИ КАЧЕСТВА за да бъде назначен на длъжност административен ръководител председател на Апелативен съд – София„СТАНОВИЩЕ от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС...http://vss.justice.bg/bg/jobs/admin_rakovoditeli/DV-39_09-05-2014/as_sofia/vp-stan.pdf...ЗСВ Чл. 194б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) (1) Процедурата по избор на административни ръководители се провежда от Висшия съдебен съвет чрез събеседване. В рамките на събеседването се прави преценка на кандидата за:...т. 3. нравствените качества на кандидатите въз основа на мотивирано становище на Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията".Чл. 169. ЗСВ (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) (1) За административен ръководител, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, се назначава съдия, прокурор или следовател с ВИСОКИ професионални и НРАВСТВЕНИ качества и с положителна комплексна оценка "много добра" или "добра" от последното периодично атестиране.
31 октомври 2014, 15:23
6 мнения| 30 октомври 2014, 16:46
24 октомври 2014, 17:21
19 мнения| 23 октомври 2014, 13:27
7 мнения| 23 октомври 2014, 13:15
НОВА ТЕМА
Име (коментирате, като нерегистриран)
Заглавие
Коментар
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно