22 ОКТОМВРИ
Галина Савова

съдия във ВАС

Станислав Тонов

член на Висшия адвокатски съвет