Административна принуда - понятие и видове

Изясняването
на понятието

за административна принуда, трябва да започне от двете основни изходни понятия в тази област – убеждение и принуда.

Убеждението е съвкупност (комплекс) от възпитателни, разяснителни и поощрителни средства за въздействие върху съзнанието и поведението на членовете на обществото с цел да се повиши съзнателността им и да се създаде у тях вътрешна потребност от общественополезно и правосъобразно поведение.

Принудата е външно (психическо или физическо) въздействие върху човешкото съзнание и поведение. Чрез неблагоприятни последици (стеснения, лишения), от морално, материално или физическо естество се въздейства върху волята на адресатите на принудата, като се изключва изборът измежду различни варианти и поведението им се насочва към определения (при правната принуда – въз основа на правна норма) единствено възможен вариант.

Основните
характерни черти

(белези) на административната принуда се изразяват в следното:

а) Административната принуда в една правова държава е правова принуда. Основанията за прилагането й, органите, които я прилагат, и правните субекти, спрямо които се прилага, мерките за въздействие и редът за прилагането й, са нормативно установени.

б) Административната принуда е вид държавна принуда. Дейността по прилагането на административно-принудителните средства за въздействие е държавна дейност.

в) Принудата е административна и защото поначало се прилага от административни органи. Когато и доколкото, въз основа на изрично нормативно овластяване със закон, тя се прилага от друг държавен орган (съдия, прокурор, следовател), в случая той действа като административен.

Принудата е административна и защото по естеството си дейността по упражняването й е административна, актовете – неин юридически израз – са административни актове. Известна уговорка трябва да се направи само за един от видовете административна принуда – административното наказване. Макар че се издават по административен ред и преди всичко от административни органи, актовете, с които се налагат административните наказания – наказателните постановления, са по естеството си правораздавателни, а не административни актове.

г) Характерна черта на административната принуда е и това, че отношенията, в хода на които тя се осъществява, са извънслужебни. Нейното упражняване не е проява на дисциплинарна власт и на дисцип-
линарно наказване.

д) Административната принуда се прилага непосредствено от административните (и действащите като такива) органи, без да е необходимо предварителното разрешение на друг и по-специално – на съдебен орган. И тук трябва да се направят някои уговорки. Жалбата срещу наказателно постановление има суспенсивен (спиращ изпълнението) ефект, тъй като на изпълнение подлежат само влезлите в сила постанов-
ления (чл.74 от Закона за административните нарушения и наказания – ЗАНН).

Обжалването на индивидуален административен акт, с който е приложена мярка на административна принуда, също има суспенсивен ефект (срв. чл.90, ал.1 и 3 и чл.166, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс – АПК). Административният орган обаче има на разположение възможността да постанови предварително изпълнение на своя акт, ако са налице предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК. И при двете хипотези по искане на административния орган (в първия случай) или на заинтересован правен субект (във втория) съдът може да постанови друго – да разпореди незабавно изпълнение на акта (когато жалбата има суспенсивен ефект), съответно – спиране на изпълнението (когато административният орган е постановил предварително изпълнение).

е) Друга особеност на административната принуда е, че тя се осъществява в рамките на особени охранителни административни правоотношения, които възникват в областта на държавното управление.

Редът за прилагане на мерките на административна принуда, включително и редът за осъществяване на контрола за тяхната законност (безразлично дали този контрол е административен или съдебен) и за изпълнението им, е съставна част на административния процес в широк смисъл.

В зависимост от тяхното основно, непосредствено предназначение мерките на административната принуда се подразделят на шест групи:

а) Превантивните принудителни административни мерки са предназначени да предотвратят извършването на административни (а в нормативно установените случаи – и на други) правонарушения и вредните последици от тях.

Основание за прилагане на превантивна административна мярка поради нейния предотвратяващ характер не може да бъде извършено, нито дори започнало правонарушение, а опасността от правонарушение.

Тази опасност трябва да е явна, несъмнена, реална, конкретна и непосредствена. Значи опасността трябва най-напред да е явна и несъмнена – изводът за нейната наличност да се гради на положително установени факти на обективната действителност. Освен това опасността трябва да е реална и конкретна, т.е. съществуваща, налична, а не абстрактна и предполагаема. Накрая опасността трябва да е и непосредствена – с достатъчна степен на вероятност от незабавното настъпване на вредите, а не хипотетична и далечна (отдалечена по време и с малка степен на вероятност).

Кога е налице такава явна, несъмнена, реална, конкретна и непосредствена опасност е въпрос на преценка и установяване във всеки отделен случай. При това тежестта за доказването й пада върху административния орган, овластен да приложи принудителната мярка – както във фазата по издаването на акта за прилагане на мярката, така и във фазите по обжалването на този акт по административен или съдебен ред (в зависимост от това предвижда ли нормативната уредба за дадена категория принудителни административни мерки обжалване и по административен ред, или само по съдебен ред).

Примери на превантивни административни мерки: настаняване на принудително лечение; забрана за използване на инсталации, уреди, машини и съоръжения, отстраняване на огнеизточници или пожаро-
опасни материали и други подобни мерки, които се вземат "За премахване на непосредствена опасност от пожари и за отстраняване на груби нарушения на противопожарните правила, които могат да причинят пожар" (чл.37 от Закона за противопожарната охрана).

б) Преустановителните принудителни административни мерки са предназначени да пресекат, преустановят продължаването на вече започнали и продължаващи правонарушения. Пример: употреба на физическа сила от служителите на полицията, а ако това се окаже безрезултатно – и на нормативно установените помощни средства за прекратяване на буйство или друго грубо нарушение на обществения ред.

в) Възстановителните принудителни административни мерки са насочени към отстраняване на вредните последици от административни (а в нормативно установените случаи – и други) правонарушения.

Правонарушението вече е извършено и от него са причинени вреди, т.е., касае се не само за "формално" нарушаване на правна повеля, а за "резултатно" правонарушение – такова, от което има външно изразени вредни последици. Предназначението на мярката е да се възстанови – по административен ред – противоправно измененото фактическо положение и по този начин да се отстранят реално причинените от нарушението вредни последици.

Пример: премахване на незаконен строеж (чл.222, ал.1, т.10 от Закона за устройство на територията – ЗУТ).

Разгледаните три вида мерки за административна принуда – превантивните, преустановителните и възстановителните, са обединени от законодателя при създаването на ЗАНН в обща рубрика – "Принудителни административни мерки" (срв. чл.22 и 23). Те трябва да се различават от административните наказания, тъй като независимо от обстоятелството, че и те са израз на административна принуда в широк смисъл, те не са нито административни, нито каквито и да е други наказания.

Докато административните наказания са актове по прилагане на санкцията на съответната административноправна норма, принудителните административни мерки са актове по прилагане на диспозицията на приложимата административноправна норма. Докато наказанията се налагат, обжалват и изпълняват по реда, установен от Закона за административните нарушения и наказания, принудителните административни мерки се прилагат по реда, установен от Адиминистративнопроцесуалния кодекс. По този ред става издаването, обжалването и изпълнението на актовете за прилагане на тези мерки (доколкото, разбира се, специалният закон, който предвижда издаването на акт за прилагането на една или друга принудителна административна мярка, не съдържа специални разпоредби в една или друга насока). Но този специален ред никога не може да изключи изцяло общият ред, установен от Административнопроцесуалния кодекс.

И още нещо: докато актовете за налагане на административните наказания (наказателните постановления) са правораздавателни актове, актовете за прилагане на принудителни административни мерки по правното си естество са административни актове, най-често – индивидуални и по изключение – общи административни актове.

г) Предназначението на административнопроцесуалната принуда е да се обезпечи безпрепятственото и законосъобразно развитие на административния процес. Пример: изземване и задържане на веществени доказателства, свързани с установяването на едно административно нарушение – вж. чл.41 от ЗАНН.

д) Административното наказание е неблагоприятна правна последица от морален или имуществен характер, налагана по определения от ЗАНН административен ред за санкциониране извършването на едно административно нарушение.

е) Принудителното изпълнение по административен ред е предназначено да доведе до изпълнение на неизпълнените доброволно административноправни задължения, породени от наказателни постановления, съдебни решения или административни актове.

Принудителното изпълнение на наказателните постановления и решенията на съдилищата по наказателно-административен характер дела се извършва по реда, установен от Раздел ІХ на Глава ІІІ от Закона за административните нарушения и наказания, а принудителното изпълнение на индивидуалните или общите административни актове и решенията на съдилищата по административни дела, се извършват по реда, установен от Глава ХVІІ на Административнопроцесуалния кодекс.


 

 


 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
6
qwesadf
|
нерегистриран
04 март 2018, 21:10
0
0
Прието е от определена административен съдия, че изясняването на взаимоотношенията между страните и да се търси оптимално решение за страните по спора, така че всяка от страните да може в максимална степен да защити интереса си е всъщност действие по принудително изпълнение по административен ред на заповед с незабавно изпълнение по чл. 194 от ЗУТ.

Моля за коментар.

Засега няма да коментирам коя е съдията и в кой съд работи.
5
Атанасов
|
нерегистриран
26 февруари 2018, 16:54
0
0
Бихте ли отговорили, дали АУАН е мярка за административна принуда?
4
******************
|
нерегистриран
22 ноември 2012, 05:48
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
3
viktoria
|
нерегистриран
22 октомври 2010, 13:56
0
0
tova raztalkuvane na prinuditelnata adminasrativnata miarka vaji li i za zadarjane.mojeli da mi raziasnite to4no 4len 60 al.4 ot APK
2
Красимиров
|
нерегистриран
17 март 2010, 12:22
0
0
АДМИРАЦИИ за Проф. Кино Лазаров! От изключително акоратното разяснение за прилагането на ПАМ, крайно време е да се ограмотят овластените наказващи органи особено в мвр, където компетентността под посредствено ниво.
1
Мария Стефанова
|
нерегистриран
27 май 2009, 13:52
0
0
Проф.д-р Кино Лазаров е велик! Точно, ясно, конкретно!Винаги го чета с удоволствие.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно