Решение на Общия съд на ЕС:
Отглеждането на ГМО засяга пряко околната среда
Затова, по силата на Орхуския регламент, неправителствените организации могат да участват при вземане на решения за допускане до пазара на продукти, съдържащи ГМО
Отглеждането на ГМО засяга пряко околната среда

Снимка: GMONews

Πocлeдицитe oт ГMO зa здpaвeтo нa xopaтa или живoтнитe мoгaт дa пpeдcтaвлявaт въпpoc, cвъpзaн c oĸoлнaтa cpeдa, тaĸa чe по силата нa Opxycĸия peглaмeнт неправителствените организации могат да участват в допускането на продукти, съдържащи ГМО. Toвa peши Oбщият cъд нa EC пo дeлo Т‑33/16, ТеѕtВіоТесh/Koмиcия, съобщават от пресслужбата на съда.

Казусът

През 2007 - 2010 г. дружествата Pioneer Overseas и Monsanto Europe искат разрешение да пуснат на пазара храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи генетично модифицирана соя.

По всяко от заявленията Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) приема по същество, че що се отнася до евентуалното й въздействие върху здравето на хората и на животните или върху околната среда, генетично модифицираната соя е в контекста на предвидената употреба толкова безопасна, колкото и генетично немодифицираната соя.

Въз основа на това становище на ЕОБХ Комисията разрешава с решения от 24 април 2015 г.[1] съответните продукти да бъдат пуснати на пазара.

TestBioTech, неправителствена организация, която е против пускането на тези продукти на пазара, иска от Комисията — на основание на регламент на Съюза, който дава възможност на неправителствените организации да участват в процеса на вземане на решения по въпроси на околната среда ("Орхуският регламент"[2]) да извърши вътрешно преразглеждане на разрешенията от 24 април 2015 г.[3]. С решение от 16 ноември 2015 г. Комисията отхвърля голяма част от искането за преразглеждане, като преценява по същество, че аспектите, свързани със здравната оценка на генетично модифицираните храни и фуражи, не могат да се разглеждат в контекста на Орхуския регламент, тъй като не се отнасят до оценката на риска за околната среда, а до въпроси на здравеопазването.

TestBioTech сезира Общия съд на Европейския съюз с искане за отмяна на решението за отказ на Комисията. Според TestBioTech искането за вътрешно преразглеждане действително е свързано с въпроси, попадащи в обхвата на Орхуския регламент. В това отношение тя твърди, че решенията, разрешаващи пускането на пазара, приети на основание на Регламента на Съюза за генетично модифицираните храни и фуражи[4], са актове, които попадат в обхвата на екологичното законодателство по смисъла на Орхуския регламент и че въздействието на ГМО върху състоянието на човешкото здраве е здравен въпрос, свързан със състоянието на околната среда.

Решението на общия съд на ЕС

С постановеното днес решение Общият съд отменя решението на Комисията.

Общият съд припомня най-напред, че Регламентът за генетично модифицираните храни и фуражи, на чието основание са издадени разрешенията от 24 април 2015 г., е неразделна част от материята на екологичното законодателство, визирана с Орхуския регламент, и че следователно такива разрешения могат да бъдат предмет на вътрешно преразглеждане.

Що се отнася до въпроса дали доводите, изложени от TestBioTech в искането за вътрешно преразглеждане, действително засягат въпроси на екологичното законодателство по смисъла на Орхуския регламент[5], Общият съд отбелязва, че преди да бъдат преработени в храна или фураж, ГМО трябва да бъдат отгледани. По време на отглеждането им ГМО по принцип са част от естествената околна среда и съответно закономерно представляват компонент на околната среда. От това следва, че разпоредбите, с които в регламента за етикетирането на ГМО се цели да се регулират последиците на ГМО за здравето на хората или животните, също са свързани с околната среда.

Общият съд стига до извода, че екологичното законодателство по смисъла на Орхуския регламент обхваща всяка законодателна разпоредба на Съюза относно ГМО, с която се цели управление на риска за здравето на хората или на животните, произтичащ от тези ГМО или дължащ се на екологични фактори, които могат да окажат влияние върху ГМО при отглеждането им в естествената околна среда. Това важи напълно и в хипотезите на отгледани извън Съюза ГМО.

Общият съд констатира, че оплакванията на TestBioTech в искането за преразглеждане засягат изцяло въпроси на екологичното законодателство по смисъла на Орхуския регламент. Следователно Комисията неправилно е заключила, че тези оплаквания не могат да бъдат разгледани в контекста на посочения по-горе регламент. Ето защо Общият съд отменя решението за отказ на Комисията, което означава, че същата ще трябва да се произнесе отново по искането на TestBioTech.[1] Решение за изпълнение (ЕС) 2015/698 на Комисията от 24 април 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 (DP- 305423-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 112, 2015 г., стр. 71); Решение за изпълнение (ЕС) 2015/686 на Комисията от 24 април 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87769 (MON-87769-7), съгласно Регламент № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 112, 2015 г., стр. 16); Решение за изпълнение (ЕС) 2015/696 на Комисията от 24 април 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя M0N87705 (MON-87705-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 112, 2015 г., стр. 60).

Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 2006 г., стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17, стр. 126).

[3]   Всъщност правото на Съюза предвижда, че неправителствените организации могат да отправят искане за вътрешно преразглеждане към институциите на Съюза, които са приели административен акт съгласно екологичното законодателство.

[4]   Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 41, стр. 3).

[5]   В искането си за вътрешно преразглеждане TestBioTech изтъква: 1) че ЕОБХ все още не е изготвил насоки относно въздействието на генетично модифицираните семена, чието хранително съдържание е било съществено променено, 2) че липсата на насоки е довела до несъответна и противоречива оценка на хранителните рискове, която не отговаря на законоустановените изисквания, 3) че липсата на насоки е довела до нарушение на разпоредбите относно етикетирането, 4) че липсата на насоки е довела до неподходящи и несъгласувани предложения относно мониторинга след пускането на пазара, 5) че що се отнася до соя MON 87705 и соя 305423, при анализа на въздействието на консумацията на генетично модифицирани храни и фуражи върху здравето не са били взети предвид остатъчните вещества от хербициди, и 6) че за соя MON 87705 оценката на нежеланите последици от въздействието върху рибонуклеиновата киселина е недостатъчна.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Гого
|
нерегистриран
14 март 2018, 13:36
3
0
ГМО-културите влизат в опрашване с останалите диви видове и от там не се знае до къде ще ни доведе това.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно