Как технологиите промениха уредбата на дружествата, регистрирани в щата Делауеър
До какво ще доведе въведената блокчейн технология за вписване на акционерите
Как технологиите промениха уредбата на дружествата, регистрирани в щата Делауеър

На 1 август тази година влязоха в сила някои промени в Общия корпоративен закон на щата Делауеър (Delaware General Corporation Law - DGCL). Най-общо част от тях се изразяват в отменяне на изискването волята на всеки акционер да се датира индивидуално, с което се избягват "фаловете" при постигане на валидно акционерно съгласие, осъвременяване и хармонизиране на различни текстове от закона, които се занимават с упълномощаванията, сливанията и консолидациите при различни видове и форми на юридически лица и други технически промени.

Наред с това се приеха изменения по повод регистрирането на акционерите, техните права и прехвърлянето на акции, които коментаторите определят като исторически. DGCL винаги е изисквал от търговските дружества да водят записи на акциите и акционерите си, както е и в много от правните системи.

Нововъведенията обаче засягат фундаментално начина, по който корпорациите водят сметка за акциите и акционерите си и в частност отбелязването на акционерите в акционерната сметка (stock ledger) на корпоративните книги.

Разделите 219 и 224 на DGCL придобиха съдържание, позволяващо т.нар. разпределителна сметка (distributed ledger) да изпълнява функцията на акционерна сметка. Според раздел 219(с) на DGCL акционерната сметка вече включва един или повече записи, администрирани от самата корпорация или от нейно име, а секция 224 позволява всеки такъв запис да се извършва и чрез една или повече разпределени електронни мрежи или база данни.

С други думи, става въпрос за въвеждане и нормативно фиксиране на възможността да се ползва съществуващата технология за създаване на блок вериги (Blockchain). Прилагането на блокчейн технологията не само при добива и обмяната на криптовалути се предлага от скоро. Идеята изглежда нестандартна, но съдържа очевидни достойнства, които я правят лесно приложима.

Преди приемането на промените отсъстваше пречка дружествата да използват блокчейн технология за поддръжка на инфрмацията относно съдружниците, но съществуваше и голяма доза нормативна неопределеност. След въвеждането им, регистрираните в щата Делауеър дружества имат изричното нормативно позволение да водят регистър на акциите и акционерите си като използват блокчейн технология или разпределителна сметка. Приемането на измененията спомага за сближаването на закона с новите технологии. Поставят се основите на смарт контрактите и токън системите, които да положат прехвърлянето на ценни книжа изцяло в руслото на разпределителните сметки.

Какво означава това за дружествата

И до сега акционерните книги на собствениците на дялове в корпорациите, регистрирани в щата Делауеър, се водят на Excel таблици или SQL база данни. Ако дружество издаде нови акции или се извърши преразпределение на акции между акционерите, това следва да се отрази в местния аналог на книгата на акционерите. За да се поддържат надлежно записите в нея, е необходима човешка намеса за попълване на съответната информация, което не гарантира това да се случва своевременно или недопускането на технически грешки при въвеждането ѝ. Сегашната система за проследяване на движението на акциите се основава на тяхната хартиена наличност, но процесът на идентификация на собственика и удостоверяване на представителни правомощия при сделки са скъпи и сложни.

Предимствата

Едно от основните предимства на блокчейн технологията е съществуването на цифров запис за собствеността на актива със заверка на датата му и никой запис или блок не може да се промени без веригата да се разкъса. Така се осигурява проследимост и прозрачност.

Не е необходимо и удостоверяване на трето лице. Ефективно могат да се спестят разходи за административни услуги и такси, което да е от важно значение за инвеститорите и собствениците. Отделно от това, понеже верижната платформа се основава на peer-to-peer мрежа от компютри, рискът от сривове в отделни точки може да бъде преодолян лесно и да се избегнат евентуални негативни последици. Например, ако желаете да придобиете определен пакет акции от едно търговско дружество, осъществяването на сделката чрез разпределителната му сметка гарантира придобиването на точно целените дружествени права в конкретния обем и от желаното лице, което във всички случаи се явява титуляр на прехвърляните права, защото ако не е, той не може да фигурира във веригата. Имате гаранция, че придобивате от собственик. Моментално се афиширате като негов правоприемник и моментът на преминаване правото на собственост е фиксиран по безспорен начин от самата система. Комбинирането на сделката с използване и на смарт контракт, каквито е възможно да се сключват с някои криптовалути (например етериум), развива идеята и дава допълнителен смисъл на явлението "криптовалута".

Недостатъците

Веригите са прозрачни и не всички инвеститори желаят позициите им да са видни. Тъй като промени не могат да се извършат без да се "разбие веригата", няма начин за поправка на допуснатите грешки. Дружества с ограничен брой акционери може да преценят, че разходите за поддръжка на подобна технология са неоправдани. Веригата изисква акциите да са безналични, а търговските дружества, които ползват хартиени сертификати ще трябва да променят корпоративната си традиция. Акции с издадени хартиени сертификати (certificated shares) не може автоматично да бъдат прехвърлени за администриране от разпределителната сметка, защото при тях съществува различно законово изискване за регистрация в търговските книги и разпределителната сметка е практически неприложима. Налага се управителните органи на дружествата да предприемат съответни действия за промени в статута на управляваните от тях корпорации, ако искат да се възползват от нововъведенията.

Редно е да уточним, все пак, че влезлите в сила промени също така изискват при необходимост сметката да може да бъде материализирана на хартия в разумен срок, да може да се използва за изготвяне на списък на акционерите, за да се прави преценка кой има право да извършва справки в акционерните книги и записи, да е възможна справка на частично платените акции, прехвърлянето на акции за взаимно обезпечение и информация за прехвърлянето на акции според разпоредбата на чл.8 от Единния търговски кодекс на щата Делауеър.

Законът се явява по-скоро позволителен отколкото препоръчителен и затова конкретна технология не е нормативно наложена. Вероятно много разработчици ще предложат различни решения, които с времето ще се усъвършенстват и оптимизират от финансова гледна точка. Сигурно ще трябва да се справят и с особеностите, които засега правят технологията не толкова привлекателна.

Историческата нормативна стъпка обаче е направена и от тук насетне се очаква тя да се развие технологично. Засега не може да се прецени нейното отражение в другите правни системи в и извън САЩ, но не изключваме позитивите от въвеждането ѝ да бъдат оценени.

Навлизането на технологиите в търговската дейност е безспорно и всеобхватно. Сега те се намесват и в администрирането на членствените права в търговските дружества, което всъщност е новия елемент, а практиката показва, че с различен интензитет подобни нововъведения намират своето приложение навсякъде.

Кога ще навлязат в българското търговско право е любопитно да видим и следим. Според нашето търговско право дяловете в дружествата с ограничена отговорност се прехвърлят с писмени договори с нотариална заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно. По отношение на акциите в АД, положението е в зависимост от вида на издаваните и прехвърляни акции. Съществува изискването за надлежно водене на книгата на акционерите -  на основание на чл. 179 и сл. от Търговския закон, относно Акционерните дружества и на чл.143 от ТЗ, относно дружествата с ограничена отговорност, доколкото при последните това не се припокрива и с изричното съдържание на дружествения договор. Подобно е и положението в КД и КДА.

Пристрастена към нотариалните заверки правна система като нашата, трудно ще понесе "абстиненцията" от тяхното отпадане, а и отсъствието на хартия въобще. В среда, в която за прехвърлянето на МПС все още изисква посещение при нотариус, очевидно прилагането на блокчейн технологията ще е предизвикателство. Практически дебат по тези въпроси отсъства по обективни причини, между които следва да добавим и изключително крехката възраст на технологията. Видно е, че евентуални промени няма да изискват сложна процедура. Ефектът от прилагането ѝ може да бъде дискутиран, а за отправна точка на такава дискусия може да послужи възможността да привлечем вниманието на инвеститорите с високотехнологично нормативно решение, което рано или късно ще бъде възприето от конкурентните икономики.

*Адвокатско дружество "Иванова и Христозов"

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно