Членът на ВСС Елка Атанасова:
Не може да обещаваш реформа на съдебната карта и да твърдиш, че няма да се случи
Изграждането на Единната информационна система ще помогне за прилагане на избрания модел за оптимизация на съдилищата, казва още Елка Атанасова
Не може да обещаваш реформа на съдебната карта и да твърдиш, че няма да се случи

Елка Атанасова е завършила юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 1992 г. е в съдебната система, като професионалният й път е минал изцяло в прокуратурата. Започнала е като младши прокурор в Петрич, през 1994 г. е назначена в РП-Сандански. От 2006 г. е прокурор в ОП-Благоевград, а в периода от 2009 до 2012 г. е окръжен прокурор на Благоевград. От 3 октомври 2012 г. е член на ВСС от прокурорската квота. През 2015 г. Елка Атанасова бе отличена с приза "Юрист на годината" на "Правен свят" именно за работата й по натовареността на магистратите.

Г-жо Атанасова, Висшият съдебен съвет ви определи със свое решение за ръководител на проект по Оперативна програма "Добро управление", свързан със съдебната карта. Може ли да кажете каква е целта му?

Общата цел  на проекта е свързана със създаването на модел за реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и прокуратури, въз основа на цялостен анализ на натовареността им и на специфични социално-икономически фактори, като предостави за това и съответните технологични решения.

Конкретните цели на проекта са свързани с оптимизация на съдебната карта, изграждане на Единна информационна система на съдилищата и изграждане на Специализирана информационна система за динамичен анализ на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата.

Какви са дейностите и причините, които обосновават осъществяването на този проект?

Причините са няколко. В последните години не само ВСС констатира, че структурата на районните съдилища и прокуратури не отговаря на социално-икономическите и демографски процеси в страната. Вече самите магистрати стигат до извода, че районните съдилища и прокуратури са повече на брой, отколкото е необходимо. Някои от тях са разположени изключително близо едни до други – в рамките на 10 до 20 км. Магистратите, които работят в тези съдилища и прокуратури, често живеят в съседния град и пътуват до другия, разминавайки се с колегата им по средата на разстоянието. В многото на брой малки съдилища магистратите не могат да се специализират по материя, труден е нормалният организационен процес – за заместване при отсъствие, болест, отпуск. Трудно се формират съдебни състави и дори избира ръководител на институцията – последното личи от поредица неосъществени избори на ВСС. Неефективно се използват и бюджетните ресурси. Неравномерната натовареност – висока на места и твърде ниска в други органи, видно от статистиката за делата, е също важна причина.

Само да уточним - нито един магистрат няма да загуби работното си място. Може само местонахождението му да се промени.

Висшият съдебен съвет прие два доклада - единият за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система, другият - за значението на районните прокуратури. В двата доклада , ясно се изведоха критериите за оптимизиране на съдебната карта. И в дебатите по приемането на докладите бе подчертано, че, независимо от това какъв модел за оптимизиране на съдебната карта ще избере ВСС, магистратите няма да загубят работните си места. Дали ще бъде с обединяване или  закриване на съдебни структури, няма как съдия или прокурор да бъде освободен от длъжност на това основание. Идеята е, в резултат на съдебната реформа, от една страна да се подобри качеството на правосъдието чрез мерки за намаляване на натовареността на тези органи, които са високо натоварени. От друга страна да се засили специализацията на съдиите и прокурорите. Да има равномерно разпределение на натовареността, за да не се стига до ситуацията един съдия или прокурор да решава от 1 до 5 дела, а друг – 50, при получавано възнаграждение, което е еднакво за всички за съответните нива.

Преди да се пристъпи към каквато и да е промяна на съдебната карта, не трябва ли да се изгради единна деловодна система за съдилищата?

Преди почти две години Народното събрание прие Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, като за реализирането й  се подготви Пътна карта към стратегията. Тази пътна карта съдържа мерки, срокове, дейности, финансиране и резултати, които ще се постигнат. С тази пътна карта, с участието при обсъждането й на всички заинтересовани страни в създадения в Министерство на правосъдието Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа бяха утвърдени поредица от мерки за осъществяване на реформата, водещи отговорни институции за реализирането им и партньори. Една от мерките по приетата с решение на Министерски съвет Пътна карта е мярката за изграждане на модел за оптимизация на съдебната карта. Другата, много съществена мярка, която пряко кореспондира с реформата, е заложена в друга Пътна карта - за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор "Правосъдие" 2014 г. – 2020 г.  и касае създаването на Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС). Ако прокуратурата разполага от години с унифицирана информационна система (УИС), която е централизирана и обхваща всички прокуратури в страната, то в съдилищата доскоро действаха пет информационно-деловодни системи, ситуирани в различни съдебни райони. Тези системи не си говорят помежду си, нямат връзка, не може да има електронен обмен на документи и освен това поддържането и актуализирането им е свързано със значителен финансов ресурс. За всяко доработване и подобряване на функционалностите на тези системи се изискват допълнителни средства.

Колко горе-долу?

Дори и ВСС не е обобщавал колко, защото исканията постъпват периодично и неравномерно във времето от всеки съд, а и съдилищата комуникират пряко с разработчика на съответната система. Но е факт, че разходите за поддръжка на няколко системи са много повече отколкото биха били за поддържане на една централизирана система.

Може ли да обясните защо Единната информационна система на съдилищата е важна за съдебната карта?

Когато говорим за модела на обединен или окрупнен съд, който беше заложен в доклада за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система, неминуемо трябва да го свържем именно със създаването на ЕИСС. Това означава, че ако ВСС избере да обедини две районни съдилища, запазвайки единия от тях като отделение на другия, трябва да се осигурят условия документите - исковата молба, жалбата, които постъпват в съответното териториално отделение, да могат да се разпределят централизирано в рамките на обединената структура. Това е една от причините за изграждането на ЕИСС - за да може исковата молба, постъпвайки в отделението, да се регистрира в системата, да получи съответния номер, да се образува дело и да може да се разпредели на случаен принцип измежду съдиите в този обединен съд. Създаването на уеб-базираната и работеща с централна база данни ЕИСС е свързано с гарантираното право на гражданите за достъп до правосъдието. ЕИСС ще осигури инструмент за организиране процесите по управление на дела по електронен път и свързаните с това промени по лесен, законосъобразен и сигурен начин. Тя ще замени старите деловодни системи, които в основната си част работят с хартиени документи, а голяма част от данните, които се съхраняват в тях са неструктурирани и неподходящи за автоматизирано използване, търсене, справки, статистика и т.н., което от своя страна възпрепятства въвеждането на електронното правосъдие. В момента неправилно се внушава, че оптимизирането на съдебната карта ще лиши хората от услугата правосъдие, че в определено населено място ще престане да функционира орган, който предоставя тази услуга, че гражданите, адвокатите и други юристи няма да могат да комуникират със съда. Това няма как да се случи. Ще има съдебна структура, където хората ще могат да ползват услугите, които предоставя съдебната система - да подават искови молби, молби за издаване на свидетелства за съдимост, за издаване на препис от документи, които именно посредством ЕИСС ще могат да се обработват и да се получават отговори.

По интернет?

По начин, който предпочитат. След приемането на измененията в Закона за съдебната власт, в сила от 9 август 2016 година, Висшия съдебен съвет има 9-месечен срок да приеме актове, които са свързани с техническите изисквания за извършване на процесуални действия в електронна форма - регламентиране на начини за извършването им, изисквания към съдържанието на електронните документи, начини на плащане по електронен път на държавни такси, разноски и други задължения, дори за електронните адреси, на които ще могат да се пращат електронни удостоверителни изявления. ВСС ще приеме и наредба, която ще определи изискванията и към електронното дело, и към обмена на електронни дела между съдилищата. Със създаването на ЕИСС разходите за придвижване на делото от един до друг съд, ще бъдат драстични намалени.

Което означава, че след приключване на делото на първа инстанция, томовете няма да се разнасят с колички, а по електронен път ще се пращат на втора инстанция, нали така?

Да. Така се спестява време. Никой няма да ограничи правото на гражданите да подават документи на хартия. Но в момента на подаването им, тези документи ще се сканират, ще се снеме електронен образец във вид и по начин, по който те могат да се възпроизведат. След като се удостовери съответствието на документа на хартия с електронния документ, хартиеният носител се връща на гражданина. Факт е, че не всички могат да използват възможностите, които предоставят съвременните електронни системи, електронни пощи и други средства за комуникация, не всички имат възможност да сканират документ и да го представят в съответния електронен вид. Достатъчно е, да се отиде в съответното място, където е разположен съд или отделение, да се подадат документите на хартия, а съответният служител ще извърши всичко онова, което вече посочих.

Проектът е за три години на стойност на 6 млн. лева. В тази сума включено ли е обучението на служителите, закупуването на техниката и т.н.?

Проектът всъщност не е точно за три години, а за по-малко - крайният срок за изпълнение е 31 декември 2018 г. На пръв поглед тази сума звучи много голяма. Това е приблизително стойността на безвъзмездната финансова помощ за осъществяването на целия проект – с дейностите по създаване на модел за оптимизиране на съдебната карта, разработването и внедряване на ЕИСС, създаването на системата за мониторинг и анализ, доставка на хардуерно оборудване. Разработването на една централизирана информационна система изисква средства. Сумата не е определена произволно нито от ВСС, нито от екипа, който Съветът е определил за изпълнение на проекта. Максимално допустимите стойности за осъществяване на дейностите на проекти са заложени в двете пътни карти, които споменах. Нещо повече. Бюджетът е разработен, след като в рамките на подготовката на проектното предложение са изискани индикативни оферти от фирми с експертиза в съответната област, за стойности за изпълнение на отделните дейности. И с оглед на тях е изработен бюджетът, който е минал на одобрение през Управляващия орган на ОПДУ и е приет. Стойностите са по-ниски от максималните, заложени за извършване на тези дейности в двете пътни карти.

В рамките на проекта ще бъде купена и техниката, необходима за функционирането на ЕИСС и ще бъдат обучени 3000 магистрати и съдебни служители за работа със системата. Броят от 3000 души е заложен в Пътната карта за електронно управление като необходим резултат за осъществяването на мярката.

Закупуването на техниката е обвързано с проект на Министерството на правосъдието, по който ВСС е партньор. Проектът е за одит на ИТ системите в съдебната система. Едва след изготвянето му ще може да се извърши преценка каква техника е необходимо да се закупи. Нещата са свързани, трябва да знаем какво има и какво трябва да се закупи.

Дейностите по оптимизиране на съдебната карта и разработването на ЕИСС ще вървят успоредно. Когато ВСС избере модел за оптимизиране на съдебната карта, е предвидено ЕИСС да се тества в избраните пилони съдебни структури, за да се види как работи, необходимо ли е усъвършенстване преди да бъде окончателно приета. Именно в тези пилотни структури, които ВСС ще избере, ще може на място, в реално време да се провери как работи ЕИСС. Разработването и внедряването на ЕИСС е заложено като срокове и в ЗСВ.

Магистрати ще помагат ли в осъществяването на проекта?

Няма как съдебната реформа успешно да се случи без активното участие на магистратите. То ще се изрази в получаване на информация и обратна връзка за изготвяне на анализи за функционирането на избраните пилотни съдилища и прокуратури. Те няма да бъдат просто анализи на натовареността, на материалната база, на кадрите, които работят в тях, на сградния фонд. Първо, ще се изработят критерии за оценка на съдебните структури, на тяхната ефективност и ефикасност. Ще се анализират връзките между инстанциите и различни институции, защото един съд не функционира сам за себе си, той е свързан с нотариус, със съдебни изпълнители, с органите на местната власт, с полицията, с прокуратурата. Тези връзки ще бъдат изследвани.

Ще се изследва нивото на икономическо развитие на съответния район, за да може да се направи и прогноза до какви последици ще доведе обединяването на съдебните структури. На база тези и други  критерии ще се извършат и анализите. Ще се оцени и текущото състояние на съдебните структури. Но е много важно какъв инструментариум ще се използва за тази оценка. Тук ще разчитаме на участие и на магистрати, и на юристи, и на служители, и на гражданите.

Въз основа на тези анализи и след оценка на органите, ще се предлага вече окрупняване, така ли?

След като бъдат подбрани пилотните съдилища и прокуратури и бъдат готови докладите по места, ще се разработят конкретни предложения за оптимизация на съдебната карта. Всеки модел за реорганизация или обединяване на съд ще бъде оценен по силни и слаби страни, финансови, времеви и човешки ресурси. Ще бъде оценено влиянието на всеки модел върху бюджета, върху ефикасността на съдебната система не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Реформата на съдебната карта в краткосрочен план по-скоро няма да доведе до икономия на бюджетни средства. Напротив. Опитът на страните, които са извършили такива реформи сочи, че отначало дори има известно увеличаване на бюджетните разходи. Неминуемо е, когато нещо се реформира, да има увеличение, да има непредвидени разходи. Ефикасност на реформата се очаква в един по-дългосрочен план. Това също ще бъде оценено в анализа, който ще се изготви.

Ще се оцени въздействието на реформата върху структурите на местно ниво. Едва след това ще се избере модел за оптимизация, който ще се предложи на съвета. ВСС ще трябва отговорно  да го избере. Ще има и пакет с предложения за изменение и допълнение на действащото законодателство. Неминуемо е. Например промяната на района на един съд ще наложи промяна и в района на действие на един нотариус.

Като говорим за един модел - той ще е за цялата страна, нали?

Проектът предвижда избор на пилотни съдебни структури от петте апелативни района. Във всеки апелативен съдебен район има подходящи пилотни съдебни структури. В някои дори са повече от една двойка. Силно е да се каже, че ги има във всяка област. Но във всеки апелативен район има съдебни структури, подходящи за пилотни структури и магистратите ги знаят.

След изготвянето на модела се предвиждат 10 публични обсъждания по места, там, където са пилотните съдебни структури.

В рамките на проекта ще се предложи ли реформа на съдебната карта не само на районно, но и на останалите нива?

Моделът за оптимизиране на съдебната карта, който ще бъде реализиран в рамките на проекта, започва на районно ниво. Но в резултат на всички тези анализи, които споменах, ще бъде изготвена и пътна карта за реорганизация на съдебните структури на окръжно и на апелативно ниво.

Изглежда много работа за кратък период.

Така е. Затова е много важно възможно най-скоро да започне дейността по изпълнение на проекта, да се избере изпълнител и той качествено и в срок да я извърши. Разработили сме прецизно изискванията към изпълнителя. Анализите ще бъдат подробни, докладите също, няма да бъдат формални, не можем да си го позволим, въпросът е много важен за функционирането на правосъдието и най-вече за правата на гражданите.

Тук е мястото да добавя, че има още една много важна дейност, която е изнесена за изпълнение малко по-късно. Това е дейността по създаване на Специализирана информационна система за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата. Създаването ѝ е заложено като мярка в пътната карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Когато говорим за реформа на съдебна карта, това е дейност, която се основава на оценка на много фактори и на доста анализи. Тя изисква поддържането на постоянна информация за дейността на съдилищата - фактори, които влияят на развитието на съдебните райони, връзката между тези фактори. Става дума за натовареност, данни за социално-демографското и икономическото развитие на съдебните райони и друга допълнителна информация за конкретни специфични фактори по места. В момента част от тази информация съществува, но се поддържа в не толкова пълен вид и за да я намериш и събереш, трябва да ползваш много източници, което отнема много време и човешки ресурс. Със създаването на специализираната система, в краткост СИСМА, тази информация ще бъде на едно място в системата, която ще бъде позиционирана във ВСС. СИСМА ще се захранва с данни от ЕИСС и от всички други системи, които в момента поддържат такива данни.

За какво ще служи СИСМА?

Когато ВСС трябва да вземе решение как да продължи съдебната реформа, ще може да го направи веднага, използвайки тази система за мониторинг и за анализ. Няма да има нужда да ползва различни информационни източници, за да получи актуална информация.

Т.е. дали не трябва някъде пак да се обединят съдебни органи.

Точно така. Когато трябва да реши въпроси, свързани с човешките ресурси, ВСС във всеки един момент ще има тази информация и тя ще му се извежда във вид на справки от системата. Системата ще има и публичен модул. Няма да е необходимо за журналистите да търсят на различни места, за да получат информация. В СИСМА ще я има концентрирано. Ще бъде изведена в достатъчно ясен вид, включително и във вид на карти, графики и др. Във всеки един момент ще се захранва с данни в реално време. Системата ще може да извежда справки по зададени формули. Ще дава възможност да се оценяват достъпът до правосъдие и натовареността чрез ред количествени и качествени показатели. Като се обобщи тази административна експертна информация, като се насложи социално-демографската структура на населението към икономическото развитие на конкретен съдебен район, ВСС ще може много по-бързо да вземе правилно управленско решение за конкретната съдебна структура.

Системата е много важна и крайно време е статистиката да се събере на едно място и това да не бъде просто статистика за дела.

Надявам се, когато я представяме в завършен вид  и най-вече когато започне да работи, всички да оценят колко е важно да имаме такава система.

Кога ще започне реализирането на проекта?

На 26 август е подписан договорът между ВСС и Управителния орган на ОПДУ. За съжаление, като всяка нова оперативна програма, в началото има ред организационни въпроси, които трябва да бъдат изчистени. Договорите с членовете на екипа за управление още не са подписани в резултат на стоящи за решаване организационни въпроси, произтичащи и от някои законодателни несъвършенства. Но е факт, че, независимо че няма договори, екипът по проекта работи и подготвя необходимите тръжни документи, за да може да стартира процедурата по ЗОП.

Когато искаме един изпълнител да ни разработи Единна информационна система на съдилищата, ние трябва да му кажем на какви изисквания трябва да отговоря тя. Трябва внимателно да се обмислят много въпроси, защото ЕИСС няма просто да се разработи само за съдилищата. Тя ще трябва да обхване въпроси, свързани с управление на дело на ниво районен, окръжен и апелативен съд и връзката между тях. ЕИСС ще трябва да си комуникира с Единната информационна система за противодействие на престъпността, с УИС на прокуратурата, с тази на Бюрото за съдимост към МП, на службите по вписвания, с други системи в изпълнителната власт, например с тази на митниците. Така че всички тези изисквания ще трябва сме ги обмислили много добре, да сме ги изработили и да ги заложим като изисквания към изпълнителите. Всичко това е много сложен процес. И ние много внимаваме да поставим точните и пълни изисквания, да не пропуснем нещо и впоследствие да се наложат промени. Очаквам да създадем работеща система, която да задоволи изискванията и на магистратите, и на потребителите на услугата правосъдие.

В ЕИСС ще влезе пълната електронна папка на делото в съответствие с изискванията на актовете, които ще приеме ВСС, в съответствие с изискванията на концепцията на електронно правосъдие. Електронната папка ще позволи и въвеждане на идентификатор на съдебните актове - това е международен номер на съдебните актове. Освен това служителите ще могат да работят с електронното дело, без да има нужда да гледат материалите по делото на хартия. В ЕИСС ще има модул за случайно разпределение на съдии докладчици, на съдебни заседатели, на съдебни състави по отделни видове дела. ЕИСС ще има модул за управление на дейностите по извършване на призоваването, изпращане на обявления и съобщения. ЕИСС ще има модул за автоматизиране на процеса по архивиране на делата - нещо много важно. ЕИСС няма да обслужва само съда, тя ще осигурява услуги и за външните потребители, извън магистратите и съдебните служители. Ще трябва много внимателно да се определят техните роли, функции и нива на достъп. Няма смисъл да си направим система само за магистратите и съдебните служители. ЕИСС ще трябва да бъде достъпна и отвън и да предоставя услуги. Предвижда се системата да модулна, централизирана и уеб базирана, тя ще може да се използва и в съдилища, които не разполагат с необходимия ресурс от IT специалисти. Сега във всеки районен съд има системен администратор, в по-големите съдилища има по 2-3, има и екипи. При ЕИСС съдиите и служителите ще могат да управляват делата по електронен път, без да е необходимо да има IT специалисти в конкретния съд. Именно защото е централизирана. Ще има и необходимата сигурност и защита на информацията в нея. И ще може да се обменят данни с информационните системи в други органи на съдебната власт, които ще са одобрени от ВСС.

Във ВСС ли ще се намира тази система?

Да. Ще се поддържа и управлява от ВСС. Крайно време е, когато казваме, че ВСС е орган за управление на съдебната система, той да се занимава с важни въпроси, каквито са тези за поддържането на една ЕИСС.

С оглед обструкциите на някои членове на ВСС по отношение на точно този проект, защото по отношение на другия, ръководен от Милка Итова, нямаше такива, смятате ли, че този ВСС има капацитет и желание да се справи с проблемите, свързани с натовареността и съдебната карта?

Ще се опитам да бъда деликатна. Целият този негативизъм, който има към дейността на ВСС по изпълнение на проекти започва да ме смущава.

От една страна, постоянно се изисква една комисия и дори ако може конкретни хора от комисията за съдебната карта да поемат отговорността и да извършат цялата дейност по оптимизирането ѝ.

От друга страна -  е факт, че през 2015 г. част от членовете на ВСС положиха усилия за посещения по съдебните райони, на които изслушахме колегите административни ръководители на съдилища и прокуратури и чухме нагласата им за оптимизиране на картата. Аз посетих съдебния район на София и на Варна. Имаше гласове, че е дошъл моментът за реформа на съдебната карта, но имаше и разнопосочни сигнали от колегите от ВСС, които заявиха пред магистратите, че съветът не е готов да направи тази реформа. И то при положение, че сме отишли на място, за да разясним реформата. В същото време даваме сигнал, че ние не може да я направим.

В резултат на тези посещения трябваше да се изготвят доклади и предложения за конкретни обединения по места. Нищо такова не се случи. Каза се, че в цял апелативен район няма подходящи съдебни структури за обединяване, че там не може да се постигне оптимизация. За други апелативни райони въобще не се представиха доклади. Това е показателно, че членовете на ВСС явно не разполагат с експертни възможности, за да предложат обосновано оптимизиране на съдебната карта. В тази си позиция не влагам никакъв упрек.

Въпросът не е механичен и не е само юридически - да съберем едно и едно и да го направим друго. Членовете на ВСС, експертите от администрацията нямат необходимата експертиза, за да се справят с този въпрос. И когато има възможност той да се реши със средства по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ) и е разработено и одобрено  проектно предложение, не мога да си обясня защо е тази съпротива. Има средства, които се предоставят под формата на безвъзмездна финансова помощ. ВСС, освен с минимален човешки ресурс и воля да приеме решение за промените, с друго няма да участва, дейността по разработване на модел за оптимизация е планирана като максимална стойност 575 000 лева, по пътната карта предвидените средства са малко повече, но в резултат на индикативните оферти е получена тази сума. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран по ЗОП и в рамките на тази процедура е възможно дори да се постигне по-ниска стойност. В никакъв случай по-висока.

Основният аргумент, който чувам, е, че работата по проекти не била част от задълженията на членовете на ВСС. Напротив. ВСС положи доста усилия, когато се приемаше пътната карта към Актуализираната стратегия за съдебна реформа, да иска и да получи статута на водеща отговорна институция по значима част от мерките по осъществяване на съдебната реформа. И сега да се заяви, че ВСС няма да ги изпълнява, не ми се струва отговорна управленска позиция. При положение, че се изисква единствено участие с членове на съвета или със служители и една воля, свързана с приемане на решение за изпълнение на проектното предложение. Направих няколко изказвания по време на заседание на пленума - не е приятно, когато се измества акцентът не върху това, което ще се постигне с проектното предложение. Пренебрегват се позитивите от реализиране на проектното предложение за сметка на изявлението какви възнаграждения  ще бъдат получени. Всеки от членовете на съвета има възможност да се ангажира с осъществяването на една от мерките по пътната карта, за които водеща институция е ВСС, да разработи проектно предложение за реализацията и да стане член на екипа за управление. Допълнителна работа, бих казала, има за всеки.

Работата по проекти е основно допълнителен труд и натовареност и то свръх работа като член на ВСС по участие в комисии, по участие в работни групи за създаване на наредби или за промяна на нормативни актове и изготвяне на становища, работата по атестирането, работата по участие в дисциплинарни дела. Само който не е работил ефективно по проекти, може да каже, че това е някаква дейност, която се осъществява между другото. Отговорност е. Няма да коментирам сигналите, които се излъчват, че членовете на проектните екипи са застрашени от наказателни или други производства. Подобни сигнали не приемам за нормални.

Ако ВСС не желае да кандидатства с проектни предложения, тогава трябва да намери средства за осъществяване на дейностите по Пътните карти от бюджета на съдебната власт. Не ми се струва ефективно управленско решение ВСС да ползва собствен бюджетен ресурс, който не е и планиран, при положение, че има предвидена безвъзмездна финансова помощ. Другият вариант, който не смятам че може да се да приеме, е да не се осъществят предвидените мерки за съдебна реформа.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
19
Камен Ситнилски
|
нерегистриран
19 декември 2016, 23:54
2
-1
Ели, добре им го каза
18
относно справките
|
нерегистриран
30 ноември 2016, 10:25
1
0
Никоя система за управление на делата в страната , не може да прави толкова видове справки и по толкова едновременно зададени критерии, както АСУД.Така че престанете да лъжете и за справките.Попитайте в съдилищата, които работят с тази система или по-добре, направо отидете да си направите сравки там или пък го направете дистанционно, от няколко години поне в Благоевградския районен съд имаше и такава възможност чрез електронен портал, което другите системи и съдилища нямаха и не ми е известно още да имат.
17
а на мен ми е известно
|
нерегистриран
30 ноември 2016, 10:18
1
0
До коментар [#16] от "нерегистриран":
Доколкото ми е известно с АСУД работят само в Благоевградския съдебен окръг и в СРС. Системата е отвратителна.Фактически справки по движението на делото по нея не могат да се правят.Може да е много сигурна, но не върши никаква работа.
С АСУД работят 22 съдилища в страната, не само в Благоевград, в това число , СОС, САС, АС-София и ВКС, така че престанете вече с тези долни инсинуации.Не само, че върши работа, по-добра система от АСУД няма в страната и няма и да има!Нивото й на сигурност е такова, че на него са заложили всички съдилища в Щатите.Всички останали системи само копират компоненти от АСУД и то доста неумело.
16
|
нерегистриран
29 ноември 2016, 12:00
1
-1
Доколкото ми е известно с АСУД работят само в Благоевградския съдебен окръг и в СРС. Системата е отвратителна.Фактически справки по движението на делото по нея не могат да се правят.Може да е много сигурна, но не върши никаква работа.
15
стига стова лобиране за ретро продукти
|
нерегистриран
28 ноември 2016, 22:46
3
0
До коментар [#14] от "нерегистриран":
Сещам се за това което е разказал Вл.Славов-председателя на СЮБ, а пък той го е научил от IT специалистите в съдилищата. Само с около 30 000 или 40 000 лв. щеше да се надгради САС на "Информационно обслужване" АД и единната деловодна система щеше да е факт.Да ама не, защото трябва да се вземат едни милиони от европейските фондове за тази цел. А "Смарт системс" ЕООД другата информационна система, която обра американската на АСУД и тя ще участва в обществената поръчка.Много интереси ще се сблъскат и много фирми ще участват в търга.Как няма да участват,като проектното предложение само за единната деловона система е над 3 000 000 лв. отделно още толкова за СИСМА и прекрояването на съдебната карта и анализите. Такъв проект за над 7 000 000 лв. досега не е изпълняван от ВСС.
Това са пълни глупости!Информационна не може да се надгради за 30 000лв НИКОГА!ТОВА ПЪРВО И ВТОРО, ТАЗИ СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СРАВНЯВА С АСУД ПО НИТО ЕДИН ПАРАГРАФ, ПО НИТО ЕДИН-НИТО ПО ОПЕРАТИВНОСТ, НИТО ПО ГЪВКАВОСТ, НИТО ПО НИВО НА СИГУРНОСТ!Програмата на ниформационно е ретро опит за примитивно електронно деловодство, което някога си някъде си може би е вършел някаква работа,съвременната програма е АСУД.Съдиите работещи с този продукт са на светлинни години пред другите и направиха направо революция в ИТ за съдопроизводството и достъпа до информация , каквото Информационно даже не са и сънували.Нивото за сигурност е същото като на федералните съдилища в Щатите.Къде повече?!Стига вече с лобиране за тази ретро програма, Г-н Славов трябва да разбере, че неговото време е отминало и ИТ технологиите са на съвсем друго ниво и в друга галактика, в която определено няма място за ретропродукта на Информационно обслужване, дано и ВСС го разбере най-накрая!
14
|
нерегистриран
14 ноември 2016, 22:49
7
-1
Сещам се за това което е разказал Вл.Славов-председателя на СЮБ, а пък той го е научил от IT специалистите в съдилищата. Само с около 30 000 или 40 000 лв. щеше да се надгради САС на "Информационно обслужване" АД и единната деловодна система щеше да е факт.Да ама не, защото трябва да се вземат едни милиони от европейските фондове за тази цел. А "Смарт системс" ЕООД другата информационна система, която обра американската на АСУД и тя ще участва в обществената поръчка.Много интереси ще се сблъскат и много фирми ще участват в търга.Как няма да участват,като проектното предложение само за единната деловона система е над 3 000 000 лв. отделно още толкова за СИСМА и прекрояването на съдебната карта и анализите. Такъв проект за над 7 000 000 лв. досега не е изпълняван от ВСС.
13
|
нерегистриран
14 ноември 2016, 22:31
13
-1
Най страшното е когато госпожа Атанасова със зъби и нокти брани проекта си,защото е сключила договор за покупка на жилище в кв.Павлово - ново строителство с цена 850 лв.на кв.м. и сроковете я притискат. Морално ли е тя и други членове на ВСС да получават пари за наема си на жилищата които обитават.Как няма да бранят членовете на ВСС проектите, че те само по проектите работят в работно време.Не можеш да ги намериш в понеделник и петък.Най страшното е вече че и новосформираната КАК и членовете й не можеш да ги намериш в четвъртък и петък
12
Aсссс
|
нерегистриран
13 ноември 2016, 16:55
14
-1
Твърде скучновaто,протяжно и досaдно интервю.
11
госпожата е в тотална грешка!
|
нерегистриран
13 ноември 2016, 02:35
9
-1
До коментар [#4] от "нерегистриран":
"Във всеки съд има по един IT специалист".........Г-жо Атанасова Вие сте в голяма грешка
Тази е голяма грешка особено ако и се проследи биографията из македонско.там май не е работила по проекти ,а по нещо друго.....
10
наблюдател
|
нерегистриран
12 ноември 2016, 15:27
8
-4
Като ще прекрояваме Прокуратурата, как ще постъпим с Цацаров. Нали от него трябва да се започне? Той е изключително полезен ако искате да създадете група от юристи, веднага ще ви ги раздели: група за работа с наркотици, група за трафик на хора, група за народни представители, група от "наши" хора, и други групи - "клатещи си краката", "дървени философи". Изключително е полезно, моля, да вземете пример!!!! И ако можете да го внедрите в ЕВропа, Америка и даже в Света!!!!!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно