Главният инспектор Теодора Точкова:
Проблемите са концентрирани в софийските съдилища и прокуратури
За по-добро взаимодействие между Инспектората и ВСС е необходимо съобразяване на планирането на атестирането с годишната програма на ИВСС
Проблемите са концентрирани в софийските съдилища и прокуратури

Г- жо Точкова, предстои Инспекторатът да получи много сериозни правомощия - да извършва проверки на имуществото на магистратите, както и да следи за конфликта на интереси.

Едновременно с това ще бъдат избрани и нови инспектори. По този повод написахте писмо до председателката на парламента Цацка Цачева. 

Как можете да обобщите профила на хората, които искате депутатите да изпратят в ИВСС?

Да, вече очертах изискванията, на които според мен трябва да отговарят инспекторите в бъдещия състав на Инспектората в писмо до Председателя на Народното събрание и Председателя на Правната комисия. Мисля, че давам ясен знак на народните представители, защото от хората, които ще бъдат избрани, ще зависи до голяма степен дейността на ИВСС през следващите четири години. Ако искаме Инспекторатът да повлияе за преодоляването на редица системни проблеми на правораздаването, като забавата на съдебните производства и разнопосочната съдебна практика, е необходимо в ИВСС да влязат юристи с високи професионални и нравствени качества, притежаващи изискуемия специфичен юридически стаж, които обаче да имат мотивация да работят за преодоляване на проблемите. Какво имам предвид? Считам, че ефективна работа би се очаквала от хора, които след изтичане на мандата им ще се завърнат да работят в органа на съдебната власт, където са работили преди избора за инспектори, за да си осигурят завръщане в по-добра работна среда.

Какво е мнението Ви за тези нови правомощия на ИВСС? Има ли Инспекторатът капацитет да се справи с тези нови задачи, които ще бъдат добавени към основната му функция да проверява организацията и движението на преписките и делата и произнасянето срещу заявленията за компенсации за бавно правосъдие?

Новите правомощия на Инспектората по проверка на имуществените декларации, за почтеност и конфликт на интереси на магистратите, за спазване на етичните норми на поведение са коренно различни от досегашните - по проверка на дейността на органите на съдебната власт и на отделните магистрати. Същите, макар и да изместват фокуса на проверка - от проверка на строго професионалната дейност на магистратите, към проверка и изследване на обстоятелства относно лицата, заемащи магистратски длъжности, по своя характер все пак са контролни такива, каквито са и основните правомощия на ИВСС. Според мен, предоставянето на новите правомощия на ИВСС е положително, дотолкова, доколкото ще гарантира почтеността и интегритета на магистратите, а и до голяма степен ще е крачка в насока преодоляване на корупционните практики в съдебната система. Разбира се, за да се постигне целеният резултат с новите правомощия на Инспектората е необходимо изготвянето на прецизна законова уредба за осъществяването на конкретните проверки, която да отграничи по ясен начин правомощията на ИВСС от тези на други държавни органи със сходни функции.

Относно другия Ви въпрос, ИВСС с наличния човешки и материален ресурс категорично не би могъл да се справи с новите правомощия. За ефективно осъществяване на новите функции и то такива с финансово-контролен и дори разследващ характер, трябва да се помисли за увеличаване на състава както с инспектори, които да съблюдават законосъобразността на тези нови проверки, така и с експерти, които не са юристи, а икономисти, психолози и др., които да участват в проверките. В противен случай би се стигнало до обективна невъзможност ИВСС да се справи с възложената му работа, а смисълът на промяната е да се увеличи ефективността на органа.

Докато сме на въпроса с кадрите, вие застъпвате тезата за избор на инспектори с опит в различни правни материи и професии. Бихте ли я разяснили.

Тази идея изложихме в становищата на ИВСС по проектите на ЗИД на КРБ и ЗИД на ЗСВ още през юни и август. Профилирането на инспекторите още към момента на избора е гаранция за ефективността на Инспектората. При изпълнение на основната си контролна функция, ИВСС проверява засягащи различна правна материя преписки и дела, което налага и профилирането на инспекторите по материя. Според мен, 7 от общо 10-те инспектори трябва да притежават специфичен стаж като съдия от окръжно ниво нагоре, а трима - стаж като прокурори или следователи от окръжно ниво нагоре. Петима от седемте инспектори трябва да са разглеждали граждански, търговски и административни дела, а останалите двама - наказателни. Само по този начин ще се осигури специализация и дълбочина при проверките.

Вече 6 месеца сте главен съдебен инспектор, успяхте ли да "внедрите" в работата на ИВСС някои от идеите, които изложихте в концепцията си - например инспекторатът да си поставя реални стратегически цели с работата си, не просто да ходи на проверка на принципа, че трябва да обиколи всички съдилища и прокуратури?

Така е, целта на съществуването на Инспектората е да се бори със системните проблеми - забавеното разглеждане и решаване на делата и противоречивата съдебна практика. За да го прави качествено, трябва да идентифицира проблемите на база обобщаване и анализ на информацията, събрана при проверките.

В концепцията си бях заложила като цел засилване на аналитичната функция на Инспектората, като в изпълнение на тази цел беше приет новият Правилник за дейността на ИВСС, по силата на който беше създадено ново аналитично звено от експерти със задача да обобщават информацията от проверките и да насочват органа къде са проблемите.

Освен това, с оглед повишаване публичността в работата на Инспектората, на интернет страницата му вече са публикувани всички актове от проверки от 2008 г. досега. Беше обособена и функционира регистратура на ИВСС, която се намира на 1-ия етаж в сградата, ползвана от Инспектората и приема сигнали и жалби на граждани от 9 ч. до 17 ч. По този начин се улеснява достъпът на гражданите до органа.

С цел оценка състоянието на ИВСС и практиката му до момента, на 15 юли 2015 г. организирахме кръгла маса на тема " Инспекторатът към ВСС - субект или обект на съдебната реформа", на който форум ИВСС получи положителна оценка за своята работа от присъстващите представители на органите на съдебната власт, а също беше дискутирано бъдещото развитие на този орган през призмата на извършваните конституционни промени от представители на правната мисъл и бивши конституционни съдии. Предстои обаче още много работа.

Успяхте ли да се сработите вече с членовете на ВСС? Забелязва се, а и отделни членове на съвета също споменават, че в последно време драстично са намалели предложенията на ИВСС за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати. На какво се дължи това?

Знаете, че важен приоритет на Инспектората е взаимодействието на институцията с основния кадрови орган на съдебната власт- ВСС. Взаимодействието с последния се осъществява чрез участие на главния инспектор на ИВСС в заседанията на ВСС и работата на постоянните му комисии. Смятам, че Инспекторатът осъществява пълноценно ролята си на спомагателен орган на ВСС, предоставяйки му актуална информация от осъществяваните проверки, нужна за атестирането на магистратите, кадровите въпроси и реализирането на дисциплинарната им отговорност. За да бъде още по-ефективно взаимодействието между двата органа, е нужно например съобразяване на планирането на процедурите по атестиране с годишната програма на ИВСС за извършване на проверки, така че актуалните резултати от тези проверки да бъдат взети предвид при формиране на атестационната оценка. Също би могло да се помисли върху разработването на софтуерен продукт, чрез който ВСС да осъществява електронен достъп до резултатите от проверките на ИВСС.

По отношение на другия въпрос, при констатиране на дисциплинарни нарушения Инспекторатът неотклонно осъществява правомощията си по сигнализиране на компетентните органи -  ВСС и административните ръководители за налагане на дисциплинарни наказания. Действително началото на година до момента ИВСС е отправил само едно предложение за налагане на дисциплинарно наказание до ВСС, но за сметка на това - общо 51 препоръки до административните ръководители за налагане на дисциплинарни наказания от тяхната компетентност и дисциплиниращи мерки. Т.е. преценено е, че нарушенията не са с голяма тежест. Чрез сигнализиране на административните ръководители се създават предпоставки за бърза реакция срещу констатираните нарушения, която да постигне в максимална степен целите на дисциплинарните наказания и дисциплиниращи мерки. Последното е особено важно предвид това, че за налагането от ВСС на дисциплинарно наказание, законът предвижда продължителна по време процедура, което най-често води до голямо отстояние между момента на извършването на нарушението от една страна и наказването му от друга.

Инспекторатът разполага с огромна информация, от която могат да се направят важни изводи за дейността на съдебната система като цяло и на отделни нейни звена. Като главен инспектор научихте ли нещо за системата, с което не се бяхте сблъсквала като съдия и ръководител на съд?

Това, което научих, е, че до голяма степен проблемите са концентрирани в софийските съдилища и прокуратури. Дали от прекомерна натовареност или от криворазбрано чувство за безнаказаност, се наблюдават примери при отделни колеги за неадминистрирани дела в период от по година, година и половина, ненаписани съдебни решения по 2-3 години, изготвени мотиви към присъди със забава от по 4 години или пък случаи, в които близо две години не може да започне разглеждането на дело, понеже съдиите от конкретния съд си правят отводи и не е приключила процедурата по отводите. Това са абсурди, които не могат да бъдат отминати и обясняват, заедно с глобалните проблеми на българското правораздаване, свързани с противоречивата практика по еднотипни казуси и лошото качество на съдебните актове, защо е ниско доверието на обществото към съдебната система.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.