Дейността на Европейския съд по правата на човека през 2013 г.
Какво сочи равносметката за новите подходи на Съда в Страсбург
Светла Маргаритова
Доц. д-р Светла Маргаритова е подготвила над 60 жалби до Европейския съд по правата на човека. От 2003 г. работи във фондация “Български адвокати за правата на човека” по различни проекти в областта на правата на човека и съответствието на българския закон и практика с Европейската конвенция по правата на човека. От 2010 г. член на УС на фондацията. Преподавател в Бургаския и Варненския свободен университет.
Какво сочи равносметката за новите подходи на Съда в Страсбург

На 30 януари 2014 г. се проведе редовната годишна пресконференция на Европейския съд по правата на човека.[1] Г-н Дийн Шпилман – председател на Съда, представи основните данни от публикувания доклад за работата на тази международна институция през 2013 г.[2], както и статистическа информация  за натовареността на Съда по броя жалби, постъпващи от отделните държави. В отчета си той с удовлетворение отбелязва, че 2013 г. е забележителна за Съда, тъй като продължава тенденцията за спад на жалбите с 22 % и към края на 2013 г. техният брой  възлиза на 99 900. Само две години по-рано, през септември 2011 г., те са били 160 000. Според президента, този значителен спад се дължи на повишената ефективност в работата на Съда след влизането в сила на новия Протокол 14 и преди всичко - с въвеждането на фигурата на едноличния съдия и създаването на секция за филтрирането на жалби. За президента Шпилман "Да се слезе под символичната граница на 100 000 висящи жалби е основание за голямо удовлетворение и окуражаване". Именно това е доказателство, че винаги е възможно да се промят нещата, ако се впрегнат енергията и необходимите средства.

Според данните на Съда 39 000 жалби са насочени към отделение от 7 съдии (намаление с 9 % в сравнение с предходната година), 34 400 жалби – към комитет от 3 съдии, което бележи увеличение от 37% (и е показател за наличието на повтарящи се нарушения в нови жалби) и 26 500 жалби – към едноличен съдия, което бележи намаление от 56% в сравнение с 2012 г.

Към 31 декември 2012 г. картината на разпределението на регистрираните жалби по отделни държави показва, че  се наблюдава разместване  в своеобразната класация по брой жалби. Така след Русия и Италия третото место вече се заема от Украйна, а Турция е отстъпила на пета позиция, като пред нея се е наредила Сърбия. България от традиционното си 6-8 място е вече на девето. Това, което прави впечатление в данните, е че ако се сравнят цифровите показатели за предходен период, ще се установи спад в броя на регистрираните жалби за всички държави. За България конкретно това понижение за периода 2011 – 2013 варира така: 4054, 3 850, 2 443.

Често се спекулира с твърдението, че по брой жалби на глава от населението нашата страна заемала челните места, което твърдение само по себе си е невярно, но и не е коректно да се извежда такъв коефициент. Не че не съществува подобна статистика. В годишния отчетен доклад на Съда е изчислено колко жалби се падат на 10 хил. души от населението на всяка една отделна държава – член на Съвета на Европа. Ако се доверим на изнесените данни, които сами по себе си са абсолютно точни и аз не се наемам да ги опровергая, бихме получили много различна и невярна картина за държавите. Всъщност обаче можем да констатираме, че в тази "класация" изведнъж се появяват страни, които иначе не фигурират в графиката на най-големите нарушителки. Така по брой жалби на глава от населението на първите места се нареждат: Сърбия (7,05 жалби на 10 хиляди души), Черна гора (4,7 жалби на 10 хил.), Хърватска (4,1 жалби на 10 хил.), Молдова (3,8 жалби на 10 хил.), Украйна (2,9 на 10 хил.), Словения (2,4 на 10 хил.), Македония (2,6 на 10 хил.) и Лихтенщайн! (1,89 на 10 хил.). Русия е много назад в класацията с нейните 0,86 жалби на 10 хиляди от населението.

За България този коефициент е 1,66 на 10 хиляди и бележи спад, тъй като предходната година е бил 1,78.

За последните 4 години е налице постепенно намаляване броя на постановените решения на Европейския съд  по основателност като цяло - от 1625 през 2009 г. на 916 през 2013 г. Същата констатация и то в много по-драстичен аспект се наблюдава и за решенията по българските жалби, които са едва 26 на брой, от които 21 са постановени от отделение от 7 съдии и 5 – от комитет от трима съдии.[3]

За целия период, в  който Европейската конвенция е в сила за страната ни, общо са постановени 527 решения, по 427 от които е установено поне едно нарушение. В 31 случая не е намерено нарушение, в 5 е сключено приятелско споразумение, а 13 са решени по друг начин. Най-често установявано нарушение за периода 1997 – 2013 г. (през 1997 г. бе постановено първото осъдително решение срещу България)[4] е на правото на свобода и сигурност в различните му аспекти - 251, следвано от правото на справедлив процес в разумен срок – 179, липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита – 152, правото на мирно ползване на собствеността – 73, други аспекти на правото на справедлив процес – 70, право на неприкосновеност на личния и семеен живот – 52.

Статистиката за 2013 г. показва, че общо постановените актове по допустимост са 89 737, а висящите пред едноличен съдия – 26 500. Само срещу нашата страна 2552 жалби са обявени за недопустими. Ето как България "изпада" от класацията и отстъпва по-задни позиции на други държави.

Причините или по-скоро основанията за обявяване на жалбите за недопустими, са разнообразни, но ние можем да установим какви са мотивите на съда, само ако има решение по допустимост. По-многобройни са случаите на прекратяване на производствата след решение на едноличен съдия. Тогава се изпраща писмо с бланкетен текст, от който нищо не може да се установи, защото съдържанието му е еднотипно. Така действително се постига бързина, но аз имам основателни съмнения дали винаги казусът се докладва правилно на съдията, който не владее български език и с какво всъщност се запознава той? Дали едноличният съдия действително взема решението или то вече е взето от съдебния помощник, който докладва делото? Ами ако казусът е сложен, а съдебният помощник не го е разбрал? В случаите на вече утвърдена практика и ясни проблеми, като че ли няма особен риск да се объркат нещата. Проблем възниква при по-сложни и заплетени казуси.

Остават моите съмнения и притеснения и относно прекомернаото стесняване приложното поле на чл. 6 от конвенцията. Замислям се дали направо да не се инициира предложение до Съвета на министрите за изменение на този текст според практиката на Европейския съд в настоящия момент, а не каквато е била преди 4-5 и повече години. С други думи, да сведем правото на справедлив процес по чл. 6§1 само за ситуации на неизпълнение на влязло в сила решение, ангажиращо отговорността на държавата и общините и някои хипотези на достъпа до съд и принципа на правна сигурност. Така поне гражданите и, преди всичко - адвокатите, ще знаят, че няма смисъл да повдигат оплаквания по този текст.

Все в контекста на намалелия брой на жалбите не трябва да се забравя и един обективен положителен факт. През миналата година Европейският съд одобри въведените у нас механизми за обезщетение при забавено правосъдие с измененията в  Закона за съдебната власт и в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. С две свои решения по допустимост[5] той направи подробен анализ на предприетите от правителството мерки след постановените пилотни решения по делата Фингър срещу България и Димитров и Хамънов срещу България[6]. Доколкото с §8 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт  бе предвидено, че той ще бъде приложим и по отношение на вече депозирани и регистрирани жалби преди влизането в сила на новия механизъм, Европейският съд достига до извода, че тези жалби са недопустими. След тази дата множество жалбоподатели получиха кратки писма, в които ги уведомяваха, че с решение на едноличен съдия жалбата им е обявена за недопустима поради неизчерпване на вътрешните средства за защита, като им бе препоръчано да използват новия механизъм на глава III "a" от  ЗСВ.

Намаляването на броя на новорегистрираните жалби, от една страна, и от друга – оптимизирането на работата на Съда, се отчита като успех в цялостната му дейност през 2013 г. Миналата година посочих, че времето ще покаже доколко новите подходи няма да ограничат възможността на европейските граждани да търсят защита от Европейския съд по правата на човека. Със съжаление ще отбележа, че ставам все по-голям скептик.


[3] Анализ на постановените решения по основателност и допустимост е публикуван на сайта ми.

[4] Cаse of Lukanov v. Bulgaria (application no 21915/93)20 March 1997

[5] Първото е по жалба № 65187/10 - Anton Antonov BALAKCHIEV and Others, в която шестима жалбоподатели повдигат  оплакване за прекомерната продължителност на съдебно производство пред гражданските съдилища по повод реституционен спор за възстановяване собствеността върху индустриално предприятие, национализирано след 1944 г.  Съдебната процедура приключва през 2010 г., когато исковата им претенция е отхвърлена.

Второто решение по повод жалба №  6194/11 на Polyana Ivanova VALCHEVA и жалба № 34887/11 на Enyo Nikolov ABRASHEV, които са по повод прекомерна продължителност на наказателни производства.Вж. §§ 47-63 от решението.

[6]Finger v. Bulgaria (no. 37346/05, 10 May 2011) and Dimitrov and Hamanov v. Bulgaria (nos. 48059/06 and 2708/09, 10 May 2011

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
ВК
|
нерегистриран
27 април 2014, 08:46
0
0
Две добронамерени забележки:

1. Относно "класацията" по брой жалби на 10 хиляди души от населението и относителното място в това подреждане на България и Русия:

(а) Доц. Маргаритова сигурно си дава ясна сметка, че коефицентът за България от 1,66 на 10 хиляди е пресметнат на илюзорната база ГРАО население от 7 или повече милиона притежатели на български паспорти и лични карти (досущ като при манипулативните калкулации по време на "изборите" тип Мая Манолова и сие). Но на практика в България живеят, битуват и, ерго, имат (жална им майка!) вземане-даване, а оттам и проблеми с "правораздавателната" система и със зачитането на гарантираните им от Конвенцията права едва около 5 милиона. Според някои твърдения дори по-малко. Живеещите и работещи извън България около 2 или може би дори 2,5 милиона предимно млади хора нито имат проблеми с българската полицейщина, с българските следствени и прокурорски органи и с българските непрофесионални или необективни съдилища, нито имат причини да сезират ЕСПЧ. От останалите многострадавши 4-5 милиона, като изключим и децата, най-малко половината няма как дори да си помислят да отнесат оплакванията си и да защитят правата си в Страсбург, като се имат предвид (освен, above and beyond, административните пречки, които Съветът на Европа и ЕСПЧ увеличиха и доусложниха с последния Протокол № 14, а и другите споменати от авторката "сита" в предварителния admission процес) адвокатските възнаграждения от по 70 или 100 евро на час, които българските процесуални представители charge-ват и после claim-ват, просто защото не могат да си ги позволят. Вярно е, че Съдът често не присъжда поисканите от юристите-правозащитници главозамайващи за клетия редови български жалбоподател суми (г-жа Маргаритова отлично знае по колко дела нейният хонорар е бил орязан от Съда най-малко наполовина), но в повечето случаи (поне според записаното на финалните страници в решенията на ЕСПЧ) процесуалните представители-правозащитници (и рекордьори по брой дела и по получени за това хонорари като г-н Екимджиев и г-жа Маргаритова) изискват възнагражденията (или част от тях) авансово. Остават около милион (най-много) от сорта на "високоморалните жертви" Гуцанови и подобните на тях новобогаташки червени, сини и пъстри милионери и, да речем (от благоприличие, от кумова срама, for decency's sake), най-горната прослойка на средната класа, чието съществуване все още е много оспорвано, които обаче рядко има причина да комуникират със Страсбург. Та, bottom line, ако коефициентът за България се преизчисли, едва ли ще е само "гордото" 1,66 на 10 хиляди. А отбелязаният спад може би се дължи не толкова на подобрената ефективност и справедливост на българското правораздаване, а и на твърдяното (alleged) прогресивно обедняване на оспорваната (impugned) средна класа и, може би, на растящите адвокатски хонорари.

(б) Кофециентът на Русия повече от сигурно е толкова "впечатляващо нисък" не защото там е царството (има ли дума путин-арство?) на справедливостта и обективното правораздаване, а защото в огромната Русия с огромно население (което не може да пътува, да емигрира и да работи, и живее в Европейския съюз и/или другаде, за да не е жертва на путиновата "правораздавателна" и правоохранителна" репресивна машина) има огромни слабо цивилизовани части, където (i) не са чували за Конвенцията и за ЕСПЧ; (ii) нямат никакъв шанс да подадат жалба до Съда в Страсбург защото или в пощата няма да им я приемат, или ще ги арестуват още на гишето в пощата и няма да се върнат (живи) от Сибир и след ерата на Путин, или, ако изобщо намерят безстрашен и честен адвокат, който да рискува живота и кариерата си и им помогне с жалбата, адвокатът ще им прави компания в Сибир и ще ги просвещава в тънкостите на човешките права и механизмите на ЕСПЧ.

2. И в самата Конвенция (член26), и в Правилника на Съда са уточнени следните понятия за съставите на Съда, които заседават за разглеждане на заведените дела: еднолични състави, комитети, камари и голяма камара.
Член 26, ал. 1 гласи: "1. За разглеждане на заведените дела Съдът заседава в еднолични състави, комитети от трима съдии, камари от седем съдии и голяма камара от седемнадесет съдии. Камарите създават комитети за определен срок."
Отделенията (поне in my humble opinion) са различен елемент от структурата на Съда - в тях са групирани 50-те съдии и към тях се разпределят делата, преди да бъдат разгледани от съответния едночленен, тричленен, седемчленен или седемнадесетчленен състав.
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf

Не че това е толкова важно, но - ако приемем извечната мъдрост, че дребните камъчета преобръщали колата, може би дребните неточности в изказа на експерт-правозащитник, който се труди за 100-тина евро на час, също понякога може да водят до неблагоприятен резултат.
2
Недопуснаха жалбата ми до ЕСПЧ
|
нерегистриран
14 март 2014, 11:55
1
0
ПРЕДПОЛАГАМ,ЧЕ ПОВЕЧЕТО ЖАЛБИ,НЕ СЕ ПРОЧИТАТ ИЛИ НЕ СЕ ДОКЛАДВАТ ИЗОБЩО,НА ЕДНОЛИЧЕН СЪДИЯ/А И ЗАЩО,КАТО НЕ ЗНАЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,С КОЙТО НИ УВЕРЯВАТ,ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПИШАТ ЖАЛБИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ/,ОТ КОИТО НАШИТЕ СЪД.СЛУЖИТЕЛИ,НАРОЧНО ИЗПРАТЕНИ ТАМ,ДА НЕ ДОПУСКАТ ЖАЛБИТЕ НИ ПРЕД СЪДИЯ ОТ ЕСПЧ,НА КОЙТО НЕ МУ ПУКА ЗА НАС И ЩЕ Е ДОВОЛЕН,ЧЕ ТАКА СЕ ПРАВИ.......ЛЪЖЦИ.АКО ИМАТ ПОЛЗА ОТ НЯКОЙ ГОЛЕМЕЦ,КОЙТО СЪДИ БЪЛГАРИЯ ЗА МИЛИОНИ,ДА СИ ВЗЕМАТ КОМИСИОННИТЕ/ПРЕДПОЛАГАМ/ВЕДНАГА СЕ ЗАДЕЙСТВАТ И ПРИДВИЖВАТ ЖАЛБАТА МУ.НАРОДА САМО ЩЕ ПЛАЩА ПОСЛЕ ПАРИТЕ,НО ЗА ТОЗИ НАРОД-НЯМА СПРАВЕДЛИВОСТ.ЗАЩО НИ Е ТОЗИ ЕС,СЛЕД КАТО И ТОЙ Е КАТО НАШИЯТ?
1
KIRO
|
нерегистриран
31 януари 2014, 11:40
2
0
PITAITE ZACHTO INSPEKTORATA KUM VSS ZA RAZUMEN SROK BAVI RE6ENIATA S POVE4E OT 7 MESECA
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно