Из доклада за проверката в ИВКП
Малена Филипова държала снимки и видео за личния живот на магистрат
Според бившата шефка на Инспектората не може да има случайно разпределение в отдела й заради голямо текучество, което води до нееднакво добре подготвени прокурори
Малена Филипова държала снимки и видео за личния живот на магистрат

Бившият шеф на отдел "Инспекторат" към Върховната касационна прокуратура (ВКП) Малена Филипова устно е изискала материали от досъдебно производство, копия на експертизи, снимки и видеофайлове, отнасящи се до личния живот на магистрат. Това става ясно от доклада за извършена инвентаризация в отдел "Инспекторат", с който "Правен свят" разполага. За първи път някои от констатациите на доклада бяха оповестени от главния прокурор Сотир Цацаров на 31 януари и още тогава направиха силно впечатление с констатираните сериозни нарушения.
Със заповед на главния прокурор Сотир Цацаров от 22 януари т.г. четирима прокурори, един помощник-прокурор и двама служители от администрацията извършиха проверка на организацията на работа и съхранението на преписки и дела в ИВКП. В рамките на три дни, колкото е бил определеният срок за проверка, ревизорите са констатирали драстични нарушения, извършени от Малена Филипова.

В първия ден от проверката Филипова е предала на групата 36 броя преписки, като 17 от тях, по необясними причини, са били в касата й, а не в деловодството, където им е мястото. За останалите членове на ИВКП не са констатирани нарушения при съхранението на папките.
По три от преписките, предадени от Филипова, екипът не е могъл да установи на какво основание те са били при нея. И именно по една от тези преписки, образувана през 2011 г., Филипова е изискала материали от досъдебно производство, които се отнасят до личния живот на магистрата.
В последния ден от проверката Малена Филипова предала още документи на екипа, без да даде каквото и да е обяснение защо не е сторила това в началото.

Проверки на актове по същество

От данните в доклада става ясно, че към момента на проверката в ИВКП прокурорите от отдела са предали налични при тях 119 преписки. От следващите констатации в доклада излиза, че всъщност реалният брой на висящите преписки е по-голям, доколкото например в края на проверката Малена Филипова е предала още документи, а има данни и за унищожени. В доклада обаче няма посочено общо число.
Стряскаща констатация, обявена още от Сотир Цацаров, е, че преобладаващата част от преписките в ИВКП са били образувани след сигнали и жалби срещу прокурорски актове по същество. Вместо тези жалби да бъдат препратени по компетентност на прокуратурите за произнасяне по реда на инстанционния контрол, ИВКП си е извършвал самостоятелни проверки за поведението на магистратите. "По този начин магистратите са включвани необосновано в електронния регистър и азбучника на отдела, което е рефлектирало върху информацията, предоставяна на ВСС, с оглед кадровото им развитие", се казва в доклада.

Преписки по анонимки

Друго драстично нарушение е, че ИВКП е образувал преписки по анонимни сигнали, което е нарушение на вътрешните инструкции в прокуратурата. Така от 2010 до 2012 година ИВКП е разгледал общо 37 преписки по анонимни сигнали, като 23 от тях са приключили с доклад и имената на магистратите са включени в регистъра на отдела.

Излишното случайно разпределение в ИВКП 

Освен всичко дотук, Малена Филипова тотално е пренебрегвала принципа на случайното разпределение на делата.
Със заповед на главния прокурор от октомври 2007 г. се дават указания за прилагането на чл. 9 от ЗСВ – случайно разпределение на дела и преписки в прокуратурата. Заповедта обхваща и отдел ИВКП.
На 6 ноември 2007 г. Малена Филипова издава заповед, с която игнорира случайния подбор. Преди да стори това, в докладна записка до главния прокурор (по онова време Борис Велчев) тя обяснява защо в нейния отдел не следва да се прилага принципът на случайния подбор. Велчев се е съгласил с мотивите й и е възложил на свой заместник да изготви заповед в този смисъл, което е и сторено.
Мотивите на Малена Филипова срещу случайния избор са, меко казано, странни, затова е странно и поведението на Велчев, който се е съгласил с тях.
Така например Филипова изтъкнала, че принципът на случайно разпределение не трябва да се прилага по отношение на преписки, образувани по сигнал за противоправни действия на магистрати, защото те се разпределят между прокурори, които не са заети с ревизии и проверки. Освен това, имало опасност преписки да се паднат на прокурори, които идват от района, в който работи проверяваният магистрат. Екипът по инвентаризацията изтъква, че всички тези евентуални спънки могат да бъдат отстранени в системата, защото тя позволява мотивирано предварително изключване или отказ при вече извършен избор. В крайна сметка, във всички магистратури делата се разпределят между магистрати с различна моментна заетост и да се изтъква Инспекторатът като изключение е крайно нелепо.
Друг мотив на Филипова е, че работата на колегите й в ИВКП по преписките срещу магистрати всъщност не е типично прокурорска работа. Тук в доклада се казва, че този аргумент е неоснователен, защото ИВКП извършва изцяло прокурорска работа – може да разпитва магистрати, да реши дали да образува дело или не и т.н.
На следващо място, друг аргумент против случайния подбор, който Филипова е изтъкнала, е, че често преписките се обсъждат със завеждащ-отдела, т.е. с нея, поради "изключителната деликатност на въпросите, които трябва да се решат". (Сигурно от същата деликатност тя е изискала снимки и видеоматериали за личния живот на магистрат.)
Непрекъснатото текучество в Инспектората, чиято дейност, макар и свързана с работата на прокуратурата, не е типична прокурорска дейност, води до липсата на еднакво добре подготвени хора, е последният мотив на Малена Филипова.
На тези две нейни заключения, проверяващите отговарят, че няма пречка и при случаен избор деликатните въпроси да се обсъждат със завеждащ-отдела. А коментарът на твърдението за недобре подготвените хора ясно показва, че проверяващите са го възприели като обида, нанесена на прокурорите.
Изтъква се, че в ИВКП работят и са работили прокурори, чиито професионални качества не бива да се подценяват априори. Добавя се, че от 2007 г. до момента няма образувано нито едно дисциплинарно производство срещу магистрат от този отдел, което е достатъчно красноречиво. Освен това: "Презумпцията не би следвало да е, че не всички прокурори са еднакво добре подготвени за дейността в отдела, а точно обратната - че всички работещи в отдела притежават необходимите качества и че всеки от тях решава преписките си и осъществява възложените му проверки "по най-добрия за институцията начин."
Изводът на екипа по инвентаризация е, че

Малена Филипова е дерогирала приложението на текстовете от ЗСВ за случайния избор, без дори да се е запознала с възможностите на системата и начинът й на действие.

Вместо това, тя "ангажира преките си ръководители с това свое решение, въпреки че като прокурор със значителен стаж е следвало да съобрази, че резолюциите на главния прокурор и на неговия заместник не могат да отменят приложението на императивна законова норма", се казва още в доклада.
И още: "Следва да се има предвид и обстоятелството, че допуснатото нарушение е пряко свързано с една деликатна материя - проверка срещу магистрати по постъпили сигнали за извършени от тях противоправни и престъпни действия. Много често магистратите са обект на необосновани сигнали, подавани от лица, чиито интереси са накърнени от предприето срещу тях наказателно преследване или от постановено решение и поради това те следва да се ползват от същите гаранции за обективност, които законът осигурява на всички останали граждани, а една от тези гаранции е принципът на случайно разпределение на преписките и делата."
От октомври 2009 г. насам принципът на случайното разпределение вече е въведен в ИВКП, но поради краткото време екипът не е успял да провери дали всички преписки са били разпределяни по този начин.

Неравномерна натовареност

Установено е, обаче, неравномерно натоварване в отдела за 2012 година. Така например на Малена Филипова е била разпределена една преписка, на Тома Комов – 73, на Димитър Вълчев – 147, Катя Антонова – 236, Боян Тошев и Кирил Иванов – по 146 всеки, а на Марио Василев – 138 броя преписки. 
Малена Филипова е нарушила и редица други вътрешни актове в прокуратурата с още няколко свои действия/бездействия – нямало докладна книга в деловодството, липсвала и такава за делата на специален надзор, няма заповед на завеждащ-отдела за създаване на организация на случайното разпределение на преписките в ИВКП, Филипова неправомерно е съхранявала дела и преписки в касата си.

Тайно унищожаване на документи

След тези изводи, проверяващите правят и вече известната интересна вметка – в последния ден от инвентаризацията екипът е уведомен, че предния ден – 24 януари, административният секретар на ИВКП е унищожил документи по заповед на Малена Филипова. Проверяващите са снели обяснения от административния секретар, както и от един помощник прокурор, макар и да не става ясно дали последният е бил свидетел или участник.
Но пък и с тези си действия Малена Филипова е извършила нарушение – не е изпълнила заповедта на Сотир Цацаров да оказва съдействие при извършването на инвентаризацията.
Миналата седмица главният прокурор Сотир Цацаров разпореди да се извърши ревизия на всяка една преписка срещу магистрат, която е била образувана в ИВКП. Едва след това ще може да се каже дали Филипова и някой от останалите членове на ИВКП е извършил престъпление или дисциплинарно нарушение.

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
61
прокурор
|
нерегистриран
19 февруари 2013, 16:58
0
0
Наистина системата е много зле, щом съществува правен сайт като този и форум като този.
60
До писалия по-долу.
|
нерегистриран
19 февруари 2013, 15:49
0
0
А ти от кои си като толкова знаеш.Явно от тия дето събирахте компромати срещу колегите си , но така и не внесохте нищо в съда защото там искат доказателства за корупция , а не това кой с кого е ял ,пил или спал.
59
*******
|
нерегистриран
19 февруари 2013, 11:31
0
0
Махнаха я за да прикриват корумпираните това е причината.
58
Горд витоша
|
нерегистриран
18 февруари 2013, 14:04
1
0
Г-жа Филипова в тежки опити за плонж пред новото ръководство но нека не забравяме че тя е имала много време да се докаже след бе "шеф на инспектората" към вкп
57
!
|
нерегистриран
18 февруари 2013, 10:15
0
0
"Защо се доверявате на написаното в доклада.Истината е доста по-различна.Саморазправа на прокурори близки до ВСС затова че са разследвани.Какво му странното да имаш данни от СРС за някой който е купил диплом на жена си е станал за смях с любовните си похождения.Тия материали едва ли са събирани самоцелно".

56
Ах
|
нерегистриран
18 февруари 2013, 10:06
0
0
Малена недо.....ната!
55
55
|
нерегистриран
18 февруари 2013, 08:44
0
0
Работа на Инспектората е да следи за нарушения на служебни отношения,а не за това кой с кого е спал.Последното не касае службата.
54
DreadKnight
|
нерегистриран
17 февруари 2013, 21:50
0
0
Проблемът и драмата тук са големи. Предполагам, че вече сте започнали да забелязвате, че главният прокурор е човек с манталитет на фатмак /ако не знаете какво означава това, питайте някой, който е ходил в казармата/. Ще се опитам да го обясня и по друг начин - нещо, като Филчев на квадрат. Та очаквайте в скоро време появата на "зомбита" във всички нива на прокуратурата... )))
П.С. Това не са обиди и клевети, а само оценка, която давам като гражданин или нещо подобно, както там беше написано в мотивите към оправдателната присъда на Цвинокио... ахахаааа...
53
!
|
нерегистриран
17 февруари 2013, 21:22
0
0
защо се доверявате на написаното в доклада.Истината е доста по-различна.Саморазправа на прокурори близки до ВСС затова че са разследвани.Какво му странното да имаш данни от СРС за някой който е купил диплом на жена си е станал за смях с любовните си похождения.Тия материали едва ли са събирани самоцелно.
52
свинкя
|
нерегистриран
17 февруари 2013, 15:36
0
0
ня свинкята са и снимали г@зо ама защо е с очи , мале каква прасота. Да си я взема оня дето така и не встъпи 7 години и да си я ползва в конституционния .
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно