Първо решение на ВАС по жалба срещу конкурсите за повишаване
Условията за кариерно израстване трябва да са уредени в закона
Според съда, Решение №10 на КС от миналата година не прави конкурсите нищожни
Условията за кариерно израстване трябва да са уредени в закона

"Законовата регламентация за кариерно израстване в съдебната власт е необходимо да бъде трайно регулирана, а не чрез често променяни нормативни актове, което създава неяснота, несигурност и води до демотивация на съдии, прокурори и следователи." Това се казва в решение на Върховния административен съд (ВАС) по дело, заведено от съдия Десислава Добрева от Софийския районен съд (СРС) срещу решения на Висшия съдебен съвет, с които нейни колеги са повишени в Софийския градски съд (СГС), а тя не е, защото са били запълнени свободните щатни бройки. С това решение ВАС връща преписката на ВСС за ново произнасяне за повишението на съдия Добрева.
ВАС коментира и какво е влиянието на Решение №10 от 15 ноември 2011 г. на Конституционния съд върху конкурсите за повишаване.
"Критериите за а/. първоначално назначаване в органите на съдебната, б/. за повишаване в длъжност и за преместване на съдия, прокурор и следовател в органите на съдебната власт, както и в/. за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт следва детайлно да се разграничат, като се отчете спецификата на тези три различни процедури и обективните изисквания за всяка една от тях, вкл. принципен подход и поредност на критериите при еднакви оценки на кандидатите. Критериите не могат да се въвеждат или променят в хода на вече висящо административно производство, доколкото представляват една от гаранциите за законност при назначаването, повишаването и преместването на длъжност на съдиите, прокурорите и следователите", смятат съдиите Ваня Анчева, Лозан Панов и Павлина Найденова.
В жалбата си съдия Десислава Добрева изтъква, че при класирането на кандидатите за повишаване в окръжен съд са взети предвид и оценките от държавния изпит, а такъв критерий в Закона за съдебната власт няма. Той е дописан в Наредбата за конкурсите, издадена от ВСС на основание чл. 194в от ЗСВ, който пък бе обявен за противоконституционен с Решение №10 на КС.
Всъщност в конкурса за повишаване 16 магистрати са получили оценка 6.00 от събеседването, 14 от тях кандидатстват за СГС при обявени 10 свободни щатни бройки, в това число и жалбоподателката. Всичките 16 имат оценка от атестирането "много добра", притежават и необходимите нравствени качества.
На първите четири места са класирани магистрати, които имат и 6.00 от държавните изпити, следват двама с 5.67 от държавните изпити, после още двама с 5.33, след тях се нареждат четирима с 5.00. Жалбоподателката е с оценка 4.67 от държавните изпити. Тя не е била повишена в СГС поради запълване на свободните щатни бройки.
Но за разлика от четиримата преди нея, които са повишени, тя е с ранг "съдия в Апелативен съд" и е командирована в СГС, докато останалите са в СРС, нещо, което ВСС не е взел предвид при класирането.
В мотивите си ВАС изтъква, че по закон, при определяне на резултатите от конкурса, за всеки магистрат се вземат предвид оценките от събеседването и от атестирането. Същевременно пък Етичната комисия към ВСС е изготвила становища, че кандидатите притежават необходимите нравствени качества, каквото изискване има и в ЗСВ.
ВАС намира за неоснователен доводът на съдия Добрева, че при класирането не е отчетен рангът й, защото такъв критерий в закона няма. Същото се отнася и за командироването й в СГС. "Принципът, въведен в ЗСВ е, че по-високата длъжност може да бъде заета само след конкурс. Институтът на командироването не е въз основа на конкурс и не следва да се отчита като критерий за оценка и класиране на кандидатите. Съгласно чл. 87, ал.1 ЗСВ когато длъжността на съдия от окръжен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на апелативния съд може да командирова на негово място съдия от апелативния съд, от друг окръжен съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен съд от съдебния район на апелативния съд. Следователно при командироването определяща е конкретната необходимостта от непрекъснато функциониране на съответния съдебен орган, но командироването се основава на субективната преценка на административния ръководител. Ето защо обстоятелството, че един съдия е командирован задължително се отчита при неговото атестиране, но не може да даде предимство на един кандидат пред друг при конкурс по реда на чл. 188 – 194 ЗСВ", мотивира се ВАС и отхвърля жалбата на съдия Добрева в тази част.
ВАС обаче приема, че жалбата е основателна в частта срещу решението на ВСС да не проведе гласуване за съдия Добрева поради запълване на местата. Десислава Добрева е получила отлична оценка от събеседването, атестацията й е "много добра", притежава необходимите нравствени качества, не е била наказван, т.е. тя е в сходно положение с повишените магистрати и е трябвало да бъде третирана еднакво с останалите.
Класирането при отчитане на оценката от държавния изпит не съответства на изискванията в ЗСВ, защото този критерий е добавен с Наредбата за конкурсите, а не със закона. "С Решение № 10/15.11.2011 г. на Конституционния съд, публикувано в ДВ, бр. 93/25.11.2011 г. и влязло в сила на 29.11.2011 г., нормата на чл. 194в ЗСВ е обявена за противоконституционна, поради което редът за провеждане на конкурсите, не може да се определя по правилата на тази наредба на ВСС. Още по-малко първична правна уредба на материята при осъществяване на кадровата политика в съдебната власт чрез въвеждането на допълнителен критерий при оценяване може да се осъществи чрез вътрешни актове, каквито са били приети с Решение по Протокол № 39/28.11.2011 г., изм. и доп. с Решение по Протокол № 1/12.01.2012 г., при наличието на заварено (висящо) правоотношение по обявен конкурс за повишаване в публична длъжност от системата на съдебната власт. С оглед постигнатите резултати и принципа за легитимните очаквания на страните, съдът приема, че спрямо всички кандидати, получили еднакви оценки (6,00) и атестация с оценка "много добра", административният орган следва да приложи еднакви критерии и подход", мотивира се ВАС. Така съставът отговаря индиректно на основните въпроси за конкурсите - доколко те не са проведени на база нищожен регламент след Решение №10 на КС от 15 ноември 2011 г., с което бяха обявени за противоконституционни два текста от ЗСВ, предвиждащи ВСС да приема наредби за конкурсите и за атестирането.
Съдът не се произнася изрично, но принципно приема, че "прекръщаването" на Наредбата в Правила не прави конкурсите невалидни.
В крайна сметка ВАС отменя решението на ВСС, с което не е проведено гласуване на повишаване на съдия Добрева и връща преписката на съвета за ново произнасяне, като се съобрази с мотивите му.

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
9
стандарти
|
нерегистриран
09 май 2012, 11:19
0
0
Обявен е конкурс за 10 места, а са назначени 12 човека, сега предстои назначаване на 13.
Как така ги назначават, като не са обявили конкурс за 13 свободни щатни бройки, при това ВАС дава указание "да се спази закона"!
8
до интересно? от мнение
|
нерегистриран
09 май 2012, 00:41
0
0
еми, няма да го замажат, бе...
7
123
|
нерегистриран
08 май 2012, 23:26
0
0
Добре, де! Хубаво сте поставили акцента, но някой прочете ли въобще цялото решение, към което сте дали линк? На мен лично ми е странно, като как така при конкурс за 10 места са повишени 12 човека и ВАС е намерил това за напълно нормално, като е потвърдил решенията на ВСС по съответните точки??? И не само това, ами е указал и да се гласува наново за жалбоподателката, т.е. да се повишат евентуално 13 човека на 10 места ли??? Дано някой сведущ ми разтълкува това, че май съвсем се обърках...
6
bravo be
|
нерегистриран
08 май 2012, 22:42
0
0
Браво бе! Човек ще вземе да повярва в тази съдебна система
5
Кака Роска
|
нерегистриран
08 май 2012, 21:14
0
0
Леле, леле тези хора от ВАС колко справедливи са станали, което ме подсеща да попитам някой знае ли какво стана със жалбите на колегите пред съда в Страсбург. Последното което чух е, че едната е допусната до разглеждане.
4
интересно?
|
нерегистриран
08 май 2012, 18:01
0
0
Много ми е интересно ВАС как ще замажат подправеното класиране на конкурса за следователи в Националната следствена?Хората които са класирани са с дебелички връзки и позиции, но как ще замаже ВАС боклука сътворен от ВСС, а и да го върнат на наглия ни ВСС същите пак ще намерят софтуер които да гласува така както им е наредено и платено.
3
Минувач
|
нерегистриран
08 май 2012, 17:41
0
0
Решението е много добре мотивирано.
2
мнение
|
нерегистриран
08 май 2012, 17:30
0
0
Да накараш тези от ВАС да се произнесат по принцип все едно да ги караш да се бесят... Първо ще проверят кой е жалбоподавателят, сетне кой стои зад него, следват протекциите, на кого е роднина и чак накрая, ако не си безгласна буква, какво би следвало да бъде ама надали ще стане. Те са "първенци" в друго направление: две съдийки на преклонна възраст колят и бесят в него и те определят позицията на съда по редица дела: хонорара на Доган (зам.председателка, близка на Ахмед), поддържане на "наши" съдии (генералската жалба, удовлетворена), смачкване на случая с ОПС-имоти по черноморието (три послушни съдйки решиха проблема за няма и един ден), други пък възстановиха на работа момичката на Урумов, връщане на имоти на майката на съдия А.Вълков (новогодишен подарък), снемане административни наказания на съдии от НО на СГС и т.н. и т.н. Затова в Унгария Царицата започна първото си действие под надслов "Първо да сменим съдиите". В БГ надсловът на Темида е "Да се САМореформираме, ама ние да си останем". Е, дори в Африка няма такова животно ....
1
тия конкурси на ВСС са шменти-капели!
|
нерегистриран
08 май 2012, 16:55
0
0
"Принципът, въведен в ЗСВ е, че по-високата длъжност може да бъде заета само след конкурс. Институтът на командироването не е въз основа на конкурс и не следва да се отчита като критерий за оценка и класиране на кандидатите." - казва Върховният административен съд. Дали така мисли председателя на ВКС? Или "което важи за Юпитер, не важи за вола"?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно