От проекта за нов Наказателен кодекс
Всеки работодател - престъпник
Всеки работодател - престъпник

Има един раздел в проекта за особената част на нов Наказателен кодекс, публикуван наскоро на страницата на Министeрството на правосъдието, който е с голям потенциал да удвои броя на затворниците в България само за година. А не бива да се забравя, че увеличаването на затворническата популация е една от мечтите на министър Цветанов (изказана публично след посещението му в Грузия през март м. г.).
"Престъпления против осигурителната система" е озаглавен новият раздел IV на Глава 22 "Престъпления против публичните финанси". След като влезе в сила този текст, той на практика ще превърне в престъпник всеки работодател в частния сектор в България - в момента, в който "спестените" от него осигуровки стигнат размера на 25 минимални работни заплати (МРЗ). До момента минималната заплата е 270 лв., но от 1 май МРЗ "скача" на 290 лв. Това означава, че при укрити осигуровки от 7250 лв. работодателят е готов за обвинение. По груби сметки това означава – минимум 25 000 лева за заплати,  платени под масата.
Проектът предлага не просто да се криминализира неплащането на осигуровки, какъвто беше злополучният опит с промяна в НК през 2000 г., който КС отмени. Тогава беше обявено за престъпление изплащането на заплати, без да са внесени полагащите се осигуровки – нещо, което по принцип е административно нарушение. Съгласно приетия тогава чл. 259а НК: "Длъжностно лице, което разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължими задължителни осигурителни вноски, ако невнесеното е в големи размери, се наказва с лишаване от свобода до три години."
КС обяви за противоконституционен този текст с един малко страничен аргумент – че разпорeдбата засяга основното право на всеки гражданин да получава възнаграждение за положения труд, което е жизненоважно за него. Според КС държавата е длъжна да насърчава работодателя редовно да изплаща на работниците полагаемите се заплати, а всъщност прави точно обратното - обявява за престъпление изпълнението на това конституционно установено задължение на работодателите. 
С предложения сега текст в проекта за НК за престъпление е обявено невнасянето в срок на дължимите здравни и социални осигуровки в размер на не по-малко от 25 МРЗ, когато това е станало чрез: 
1. наемане на работна сила без договор;
2. плащане на част от заплатата на ръка, като официално се обяви възнаграждение в по-малък размер от действително изплащаното на осигурено лице;
3. не подаване на декларация;
4. подаване на невярна декларация (потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация);
5. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ.
Когато в резултат на това се спести сума за осигуровки над 25 МРЗ, предлаганият чл. 325 в проекта за нов НК предвижда затвор до 6 години. При големи размери на предмета на престъплението – затвор от 1 до 8 години, при особено големи размери – затвор от три до дванадесет години и конфискация на поне половината от имуществото. Във всички случаи се предвижда и лишаване от право за заемане на определена длъжност или упражняване на дейност.
Ако "спестените" вноски бъдат внесени до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието е затвор до три години в основния състав, до пет години – при големи размери и от 1 до 6 години – при особено големи размери.
Отговорността е изцяло и само на работодателя, лицето, подлежащо на задължително осигуряване не носи наказателна отговорност, включително и за подбудителство и помагачество, е записано в отделна алинея. (Интересно е тълкуването на този текст, не само от гледна точка на принципите на наказателното право, но и заради неяснотата дали например адвокати, нотариуси, частни изпълнители, еднолични търговци и други самоосигуряващи се ще носят наказателна отговорност за неплатени осигуровки или не.)  
За разлика от приетия през 2000 г. текст на чл.259а(отм.), в случая съставът на престъпление не се състои просто в неплащането на определена сума, а когато това е станало чрез конкретно нарушение на закона. Същественото е, че и към момента наемането без договор, плащането на част от заплатата под масата, както и неподаването на декларация представляват административно нарушение, за което законът предвижда много сериозна санкция. Например, съгласно Кодекса на труда (КТ) имуществената санкция за работодател, който наруши трудовото законодателство е между 10 000 и 15000 лв., а при повторност – от 20 000 до 30 000 лв. Виновното длъжностно лице се наказва с глоба от 2500 до 10 000 лв., а при повторност – от 5000 до 20 000 лв. Специално за нарушение на изискването за сключване на писмен трудов договор, обявяването му пред НАП и забраната да се допуска на работа работник и ли служител, който не е получил договор и копие от уведомлението до НАП глобите са още по-високи – 15000 лв. за работодателя за всяко отделно нарушение и 10 000 лв. за виновното длъжностно лице – пак за всяко нарушение поотделно. Съгласно КТ Инспекцията по труда има правомощия да обявява наличието на трудов договор, когато установи, че се полага труд без договор. И т.н., и т.н. Нарушенията са детайлно описани, а санкциите са повече от сериозни и към момента.
Последните две точки от текста на чл. 325, ал. 1 по проекта– подаване на невярна декларация и съставяне или използване на документ с невярно съдържание по същество представляват документно престъпление, тук се явяват квалифициран състав, а наказанията са двойно по-високи от тези за основния състав към момента.
"Правен свят" научи една интересна подробност от законотворческия процес, а именно че новите текстове са включени в проекта по настояване на Министерството на труда, чийто министър Тотю Младенов през последните месеци непрекъснато лобира за въвеждане на наказателна отговорност за неплатени осигуровки. Това не е без значение, защото то е поредна илюстрация на вече станалия практика принцип за повсеместна криминализация на всеки социален, стопански, финансов и т. н. проблем, с който администрацията не може да се справи.   
Факт е, че Министерството на труда разполага с една огромна армия от контролни органи, снабдени с големи правомощия, за да проверяват и санкционират работата без договори и плащанията под масата. Да не говорим за администрацията на НАП. Само че те не могата да се справят с това, въпреки всички правомощия, които имат по закон и... проблемът се прехвърля на прокуратурата. Но това няма да го реши, а  ще го задълбочи. Прокуратурата не е в състояние да разследва и предаде на съд стотина хиляди частни работодатели в България, а може би и повече. Което означава само едно – законът ще се прилага силно избирателно и при всички случаи ще създаде нова ниша за рекет върху бизнеса. А на българския бизнес и в момента му е тежко. 
Факт е, че новите текстове засягат практически всички работодатели в частния сектор, доколкото явлението да се укриват реално изплащаните заплати с цел спестяване на осигуровки е изключително масово. Толкова масово, че изключенията са нищожен процент, коментират социолози. Според някои анализатори, над 90 % от работодателите в частния сектор практикуват един или друг начин на спестяване на осигуровки. Явлението е намаляло по време на НДСВ, когато бяха въведени диференцирани минимални заплати в различните браншове, заедно с някои данъчни екстри, но после отново се е засилило. В момента заради кризата то е повсеместно. 
А и не само заради кризата. Истината е, че в Бългиря никой не вярва, че от осигуряването има полза. Работниците не очакват прилични пенсии, повечето възприемат пенсионното осигуряване като подигравка с тях и труда им. За работодателите няма никакви данъчни стимули, ако са добросъвестни. Корупцията сред данъчните е чудовищна и по мащаб и уродливост може да се мери само с бюрокрацията в НАП. И т. н. 
Иначе, близко е до ума, че дори новите текстове да създадат условия за временно попълване на фиска, в дългосрочен план те само ще увеличат безработицата. И корупционния натиск, разбира се.
 
 
 
Из проекта за нов Наказателен кодекс
 
Глава двадесет и втора
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
..................
 
Раздел ІV
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА
 
Осигурителна измама
Чл. 325. (1) Длъжностно лице или работодател, който не внесе в установения срок задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в размер на не по-малко от двадесет и пет установени за страната минимални работни заплати, като: 
1. наема работна сила без договор;
2. обяви възнаграждение в по-малък размер от действително изплащаното на осигурено лице;
3. не подаде декларация;
4. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
5. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ,
се наказва с лишаване от свобода до шест години и с лишаване от право по чл. 59, ал. 1. 
(2) Когато предметът на престъплението е в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и лишаване от право по чл. 59, ал. 1, като съдът може да наложи и конфискация до една втора от имуществото на дееца. 
(3) Когато предметът на престъплението е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години, конфискация на не по-малко от една втора от имуществото на дееца и лишаване от право по чл. 59, ал. 1. 
(4) Лицето, подлежащо на задължително осигуряване не носи наказателна отговорност по ал. 1 – 3, включително и за подбудителство и помагачество. 
 
Определяне на по-леки наказания
Чл. 326. Когато вноските по чл. 325 бъдат внесени до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието е:
1. в случаите по ал. 1 – лишаване от свобода до три години или пробация;
2. в случаите по ал. 2 – лишаване от свобода до пет години и лишаване от право по чл. 59, ал. 1;
3. в случаите по ал. 3 – лишаване от свобода от една до шест години и лишаване от право по чл. 59, ал. 1. 
 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
24
*****
|
нерегистриран
28 март 2013, 03:43
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
23
*****
|
нерегистриран
15 март 2013, 10:27
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
22
********
|
нерегистриран
08 март 2013, 21:09
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
21
******
|
нерегистриран
08 март 2013, 21:09
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
20
******
|
нерегистриран
08 март 2013, 21:09
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
19
****
|
нерегистриран
08 март 2013, 21:09
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
18
******
|
нерегистриран
08 март 2013, 21:09
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
17
*****
|
нерегистриран
08 март 2013, 21:09
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
16
*****
|
нерегистриран
25 февруари 2013, 19:36
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
15
******
|
нерегистриран
16 февруари 2013, 06:17
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно