Омбудсманът Константин Пенчев пита Върховния административен съд
Прокурорските проверки спират ли сроковете за административнонаказателно производство по ЗАНН
Прокурорските проверки спират ли сроковете за административнонаказателно производство по ЗАНН

Докато прокуратурата поверява дали има данни за престъпление, извършено от лекар, текат ли сроковете по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) за образуване на административнонаказателно производство или пък те спират да текат и тръгват отново едва след отказ да се образува наказателно производство. Този въпрос по същество лежи в основата на актуалното искане на омбудсмана Константин Пенчев до Върховния административен съд (ВАС) за тълкувателно решение по ЗАНН.
Пресслужбата на омбудсмана Пенчев съобщи, че той е изпратил до Общото събрание на колегиите на ВАС искане да се приеме тълкувателно решение по следните въпроси:
1. Какъв е характерът на сроковете по чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)?
2. Препраща ли разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност в Наказателния кодекс?
Според чл. 34 от ЗАНН административно-наказателно производство се образува, ако актът за установяване на административното нарушение е съставен в срок до 3 месеца от откриване на нарушителя или до 1 година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения - до 2 години. От своя страна, наказателното постановление трябва да е издадено в 6-месечен срок от съставянето на акта, иначе образуваното административно-наказателно производство се прекратява.
Според омбудсмана обаче административните съдилища, които са последна инстанция по този тип дела, имат противоречива практика по въпроса за характера на сроковете по чл. 34 от ЗАНН – дали са давностни (т.е. има определени условия, при които може те да се спират или прекъсват) или са преклузивни (т.е. не се спират и прекъсват и с изтичането им се погасява самото право). За това Пенчев бил сезиран от Изпълнителната агенция "Медицински одит". Конкретният проблем, с които са се сблъскали експертите от ИА "Медицински одит" е свързан с въпроса дали докато прокуратурата проверява материалите за извършено престъпление от лекар, сроковете за налагане на административно наказание се спират или продължават да текат.
Константин Пенчев смята, че е наложително Общото събрание на колегиите на ВАС да уеднакви чрез тълкувателно решение практиката на административните съдилища за характера на сроковете по ЗАНН, тъй като техните съдебни актове са окончателни и не подлежат на обжалване пред ВАС. Задължение на ВАС е да следи и да не допуска противоречива практика в административното правосъдие, категоричен е Константин Пенчев, който доскоро беше председател на ВАС.

 


 

 


 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
11
********************
|
нерегистриран
05 април 2012, 05:42
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
10
*******************
|
нерегистриран
02 април 2012, 12:52
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
9
coach outlets stores
|
нерегистриран
11 март 2012, 05:58
0
0
We all know that the coach bag is the most popular one in Europe, and now we http://www.outletcoachonlinestore.com/">Coach Outlets Stores Hsin Tao batch of the latest styles of bags, all bags are directly from http://www.outletcoachonlinestore.com/">Coach Factory Outlets, no tax, no need to worry about quality issues,the most favorable price.Welcome to the http://www.outletcoachonlinestore.com/">Coach Outlet Online shopping.
8
Константин Пенчев
|
нерегистриран
07 март 2012, 17:14
0
0
За да уреди по различен начин и с различни срокове правилата за възбуждане и поддържане наказателното преследване от това на административнонаказателното, законодателят е изходил от спецификата на двете различни производства. Обстоятелството, че в НК е предвидена абсолютна давност, която изключва наказателното преследване, независимо от това дали е възбудено или не наказателно преследване, а в ЗАНН са предвидени различни срокове в зависимост от това дали е съставен АУАН, дали е издадено НП и не се предвижда погасяване по давност на административно наказателно преследване след като е издадено в законоустановените срокове наказателното постановление, не означа, че в ЗАНН съществува празнота, която да се попълва с прилагането на съвсем друг институт, предвиден за извършени престъпления. В тази връзка изрично с Тълкувателно решение №112/16.12.1982 г. по н.д. №96/82 г. на ОСНК на ВС е възприето, че за давността по чл.34 от ЗАНН се прилагат институтите за спиране и прекъсване на давността за наказателно преследване – чл.81 НК, но тълкуването не засяга въпроса за приложимостта в административнонаказателното производство на правилото за изключване наказателното преследване, уредено в чл.81 ал.3 от НК и това правило, за т.нар. абсолютната погасителна давност, следва да се отрече като приложимо.
институтът на давността , включително и абсолютната давност по НК, е неприложим в административнонаказателния процес. Това е така, тъй като съгласно препращащата норма на чл.11 от ЗАНН по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат общите разпоредби на НК, но само тогава, ако в закона не се предвижда друго. Дори да се приеме, че понятието “ обстоятелство изключващи отговорността” и понятието “погасяване на наказателното преследване” са пълни езикови и правни синоними, съм на мнение, че прилагането на абсолютната погасителна давност по НК в административно-наказателното производство не намира законова опора. Това е така, тъй като предвидените в ЗАНН срокове, а именно за несъставянето на АУАН в определен срок, който тече от откриването на нарушителя - тримесечен по чл.34, ал.1 и шестмесечен по чл.34, ал.2 от ЗАНН, както и сроковете за съставяне на АУАН, които текат от датата на извършване на нарушението –едногодишен и двугодишен по чл.34, ал.1 и петгодишен по чл.34, ал.2 от ЗАНН, включително и срокът по чл.34, ал.3 от ЗАНН, който тече от съставянето на акта до издаването на наказателното постановление, не са вътрешнослужебни или техонологични за наказващия орган, а са давностни срокове. Това е така, тъй като бездействието на административно- наказващия орган преди тяхното изтичане има за правна последица погасяване и то по давност на административно -наказателното преследване срещу нарушителя. От изложеното следва, че институтът на давността за погасяване на административно- наказателното преследване е изчерпателно уреден в ЗАНН."

7
Константин Пенчев
|
нерегистриран
07 март 2012, 16:50
0
0
Съгласно чл.11 от ЗАНН, по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита, се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс, доколкото в този закон не се предвижда друго. Следователно разпоредбите от общата част на НК по въпроса за обстоятелствата, изключващи отговорността, намират субсидиарно приложение само доколкото в ЗАНН не се предвижда друго. Разпоредбата на чл.34 от ЗАНН установява сроковете, в които може да се състави акт за установяване на административно нарушение, като тяхното начало се определя спрямо откриването на нарушителя и извършването на нарушението. В тази норма е определен и срока за издаване на наказателното постановление - шестмесечен от съставяне на акта. Общият срок относно съставянето на акта е тримесечен спрямо откриване на нарушението и едногодишен от извършването му. В ал.1 изр.първо е предвиден удължен срок от две години за съставяне на акта при извършени митнически, данъчни, банкови, екологични и др. нарушения, а в ал.2 срокът за съставяне на акта, за нарушенията по посочените в нея закони, е удължен от 3 на 6 месеца от откриване на нарушението, а спрямо извършване на нарушението срокът е удължен от една на пет години. Тези срокове са преклузивни и изтичането им е абсолютна пречка да се образува административнонаказателно производство, респ. основание вече образуваното да се прекрати. С изтичането им се погасява правото на субектите, оправомощени от закона да осъществяват наказателното преследване - актосъставителя да състави акта, а административнонаказващият орган - да издаде наказателното постановление. В чл.82 ал.1 от ЗАНН са предвидени сроковете, след изтичането на които административното наказание не се изпълнява. Тази давност започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, а в ал.3 е регламентиран и абсолютен срок, след изтичането на който административното наказание не се изпълнява, независимо от спирането или прекъсването на давността.

6
Константин Пенчев
|
нерегистриран
07 март 2012, 16:44
0
0
Постановление № 10 от 28.IX.1973 г., Пленум на ВС
По някои въпроси относно практиката по административнонаказателен характер дела.
12. При образуване на административнонаказателни производства и при разглеждане на жалбите срещу наказателните постановления в районните съдилища не винаги се прави проверка на сроковете по чл. 34 ЗАНН, а това довежда в някои случаи до неоснователно административнонаказателно преследване. Административнонаказателните органи и съдилищата са длъжни служебно да следят и да не предприемат и съответно да прекратят започнатото производство, щом като установят, че от откриване на нарушението до съставяне на акта е изтекъл тримесечният срок, че наказателното постановление е издадено след шестмесечния срок от съставянето на акта или е изтекла една година от нарушението.
Тълкувателно решение № 48 от 28.XII.1981 г. по н. д. № 48/81 г., ОСНК
3. В редица случаи с цел да се гарантира по-добра и по-пълна разкриваемост на административните нарушения законите предвиждат два или повече паралелно действащи контролни органа.
И при паралелно действащите контролни органи трябва да се изходи от принципа, че нарушителят е субект на права в административнонаказателното правоотношение. С откриване на нарушителя от който и да е контролен орган възниква административнонаказателното правоотношение. И в този случай тримесечният срок тече от деня, в който за първи път е открит нарушителят от единия от паралелно действащите контролни органи. Нарушението и нарушителят са открити, а това е основание за съставяне на акта. Несъставянето на такъв в срока по чл. 34, ал. 1, пр. 2 ЗАНН, което може да се получи както от бездействието на първия, така и от бездействието на втория контролен орган, ще доведе до отпадане отговорността на нарушителя. Недопустимо е след изтичане на тримесечния срок по чл. 34, ал. 1, пр. 2 ЗАНН, паралелно действащият контролен орган, при открито вече нарушение, да съставя акт, който да има последица създаване на административнонаказателно правоотношение за нарушението, открито вече от надлежните контролни органи. Това ще съставлява нарушение на чл. 34, ал. 1, пр. 2 ЗАНН, да бъде съставен акт предвиждащ ограничен срок - тримесечен, само в който ограничен срок може за извършено нарушение от който и да е паралелно действащ контролен орган.

В чл. 34 ЗАНН са посочени абсолютните пречки за образуване на административно- наказателно производство и основанията за прекратяването му. Шестмесечният срок, визиран в чл. 34, ал. 3 ЗАНН, е абсолютен давностен срок, който изключва наказанието, поради което и административно- наказателното производство се прекратява. Следва да се отбележи, че режимът на давността при административно-наказателните производства е съобразен с целите и характера на административно-наказателната отговорност, а именно - изискванията за бързина при установяване на нарушението, образуването на производството, санкционирането на нарушението и изпълнението на наказанието.

5
Константин Пенчев
|
нерегистриран
07 март 2012, 16:43
0
0
Константин Пенчев, който доскоро беше председател на ВАС.Разпоредбата на чл.34 от ЗАНН е не само императивна, но и изчерпателна, т.е. не предвижда изключения, допускани от друг нормативен акт, освен в изрично посочените случаи - чл.34, ал.1, изречение първо, б.„в” от ЗАНН.
По тези съображения намирам, че наказващият орган няма да има правно основание да издаде наказателно постановление след изтичане на абсолютния и преклузивен давностен срок за това, визиран в чл.34 от ЗАНН и е длъжен да прекрати административнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН и като не го стори – НП се явява незаконосъобразно издадено и следва да бъде отменено, без да е необходимо (като безпредметно поради наличието на абсолютна процесуална пречка за ангажиране на административнонаказателната отговорност) разглеждането на спора по същество.
Срокът по чл.34,ал.3 е абсолютен срок, установен от закона, който изключва наказването както се приема от ВС в Постановление № 10/73г, задължително за съда. Ето защо, то и има за своя последица отмяна на НП, поради формалната му процесуалноправна незаконосъобразност, т.к. последното е издадено при наличието на абсолютно основание за прекратяване на производството. Без да се коментира в подробности правната природа на срока, предвиден в ал.3 на чл.34 ЗАНН- давностен или преклузивен /въпрос, по който в правната теория и в съдебната практика не е налице единство/, а според мен срокът е именно давностен, при това е абсолютен и не зависи от спирането или прекъсването на давността. Следователно с изтичането му, изключва възможността за реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя и наказването му, поради което образуваното производство следва да се прекрати. Всъщност крайният извод за незаконосъобразност на акта не се променя и при приемане на обратното разбиране относно квалификацията на срока/давностен или преклузивен/. При нарушение разпоредбата на чл.34 от ЗАНН според Постановление №10/73г. на Пленума на ВС( в същия смисъл и Тълкувателно решение №48/81г. на ОСНК)наказателно постановление, ще е постановено при съществени нарушения на процесуалните правила.
4
иван
|
нерегистриран
07 март 2012, 09:59
1
0
обсъден е, но доколкото чета на Пенчев искането касае по-скоро извършването на проверка дали има престъпление, а не образувано досъдебно производство, където е ясно че се спира давностния срок по ЗАНН...
3
Съдия
|
нерегистриран
07 март 2012, 08:50
0
-1
ВЪПРОСЪТ ОТДАВНА Е ОБСЪДЕН ПРЕКАЛЕНО ПОДРОБНО И В ЕДНА МОНОГРАФИЯ ЗА ДАВНОСТТА.
2
****
|
нерегистриран
07 март 2012, 08:18
0
-1
.... топлата вода
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно