След решение на Конституционния съд
ВСС вече няма да гласува явно за съдебни началници и няма да има допуск
Голяма част от нововъведенията в съдебния закон бяха обявени за противоконституционни
ВСС вече няма да гласува явно за съдебни началници и няма да има допуск

Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата от Закон за съдебната власт, според която членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да минат през проверка на спецслужбите, за да получат допуск до секретни данни. 
Освен това в нарушение на Конституцията е и текстът от Закона за съдебната власт, който предвижда административните ръководители на органите на съдебната власт да се избират явно. Така Конституционният съд връща старата разпоредба, според която шефовете се избират тайно, както се назначават съдиите, прокурорите и следователите.
Специализираният съд и прокуратура остават, но два текста от Наказателно-процесуалния кодекс са обявени за противоконституционни – чл. 441а, ал. 4, който гласи: "Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едно от които е подсъдно на специализирания наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд." И чл. 411д, ал. 3, който гласи: "Участниците в процеса са длъжни да се явяват в съдебното заседание независимо от призоваването им пред други съдилища или органи на досъдебното производство."
Отпада и изискването Комисията по конфликт на интереси във ВСС да изготвя доклад когато член на съвета не се отстрани сам от заседание, на което се обсъжда негов роднина или има съмнение за неговата безпристрастност.
Отпада и изискването за главен инспектор да се избира "съдия, прокурор или следовател".
Освен това за противоконституционен е обявен и чл. 75 от ЗСВ, според който ВСС гласува наредба за съдебните заседатели.
Според решението на Конституционния съд и в спецзвената ще трябва да се отпускат до 20 на сто от броя на свободните места за външни хора, нещо, което беше забранено в ЗСВ.Според конституционните съдии чл.26а от ЗСВ (членовете на ВСС искат разрешение за допуск, ако не получат такъв, се отстраняват от заседанията, на които се обсъжда секретна информация – б.а.) на практика въвежда ново условие за избор и за прекратяване на мандата на член на ВСС, каквото не се съдържа в Конституцията.
"Оспореното изменение на ЗСВ със създаването на чл. 26а не почива на Конституцията и представлява неправомерен и сериозен натиск на изпълнителната власт върху независимостта и автономията на кадровия орган на съдебната система, а оттам и върху цялата независима съдебна власт. Съдът констатира, че подобно изискване за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до различните нива е предвидено като условие за заемане на длъжността в области, свързани предимно с военизирани структури. То не е поставяно като изискване към членовете на ВСС от създаването му преди 20 години досега, включително при приемането през 2007 г. на действащия Закон за съдебната власт, независимо че Законът за защита на класифицираната информация е приет през 2002 г. До процедура по проучване за надеждност на лице следва да се пристъпи, когато това е абсолютно необходимо, а членовете на съвета не могат да ползват класифицирана информация, придобита чрез използване на специални разузнавателни средства, защото те не са свързани с работата на ВСС, а са относими към нуждите на наказателното правораздаване и националната сигурност", мотивират се конституционните съдии. 

Всъщност този текст бе предложен от вътрешния министър Цветан Цветанов, който в първите си месеци като такъв отправяше сериозни критики към работата на ВСС. На среща с членовете на съвета той каза, че те трябва да имат допуск до секретни данни като абсолютно изключи, че ВСС е административен орган, който в работата си не ползва тайна информация.
КС продължава, че този текст е вевъдене в нарушение на "принципа за разделение на властите, за разлика от широкия кръг от лица с достъп до класифицирана информация в законодателната и изпълнителната власт, в съдебната власт сред лицата, за които не се извършва проучване за надеждност, неоснователно не са включени членовете на ВСС, предвид характера му на автономен орган в съдебната система. Недопустимо е от гледна точка на прогласеното в чл. 8 от Конституцията разделение на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна, първите две власти в лицето на председателя на Народното събрание, депутатите и министър-председателят, министрите и главният секретар на Министерския съвет, да получават право на достъп до всички нива на класифицирана информация без извършване на проучване за надеждност от компетентните държавни органи, а членовете на ВСС да са поставени в различно и неравностойно положение спрямо представителите на другите две власти."

По отношение на тайното и явно гласуване при избор на административни ръководители, Конституционният съд приема, че не може да има явен вот при избор, а таен при освобождаване от длъжност. Отбелязват, че няма явно гласуване за избор на заместник-административните ръководители. "Не би съществувала логическа последователност на конституционната уредба, ако тя изисква тайно гласуване при приемане дори само на предложение за назначаване на висшите административни длъжности и явно гласуване за назначаване на другите административни ръководители и накрая тайно гласуване при освобождаването им", смятат конституционните съдии.
Според някои юристи с това си решение Конституционният съд е "бетонирал" избора на Владимира Янева за председател на Софийския градски съд. Наскоро тричленен състав на Върховния административен съд отмени избора й, именно защото ВСС е гласувал тайно, а е трябвало явно, защото преходната разпоредба, че започналите конкурси се довършват по досегашния ред в случая не важи. Разпоредбата за явен вот е нова и няма стар ред, стана ясно от решението на ВАС. Сега петчленната на ВАС може да приложи пряко конституцията и Янева ще си запази поста, смятат запознати.

По отношение на отстраняването на членове на съвета от заседания, когато се обсъждат техни роднини или при други съмнения за тяхната безпристрастност, КС твърди: "Подобно "вътрешно отстраняване" на член от състава на колективен орган на държавна власт по инициатива на друг член или членове на органа, нарушава принципите на правовата държава, защото ограничава правомощията на отстранените членове с мотива за приемане на безпристрастни решения. Отстраняването не само не е демократично, а е в разрез с конституционното разбиране за понятието "мандат", като осъществяване на властнически правомощия в област от трите власти за определен период от време. Мандатните членове на държавен орган не могат да бъдат уволнявани, съкращавани и отстранявани под никаква форма и никакъв предлог".

Що се отнася до специализираните съдилища, то КС не намира нищо извънредно в тях и заради това не ги обяви за противоконституционни. Но все пак отмени две разпоредби в НПК и няколко в ЗСВ, свързани със спецорганите.
Един от тях е чл. 411а, ал. 4 от НПК, който гласи: "Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едно от които е подсъдно на специализирания наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд".
"Предметната подсъдност на специализирания наказателен съд, за разлика от военните съдилища, е определена по видове престъпления, които са изчерпателно изброени. От това следва, че специализираният наказателен съд не е компетентен да разглежда дела за престъпления, извършени от същите лица, но за престъпления, непосочени в чл. 411а, ал. 1 и 2 НПК. Да се приеме обратното означава материалната компетентност на специализирания наказателен съд да бъде неясна и неопределена, защото ще надхвърли включените в предмета му престъпления. Обединяването на дела за множество престъпления, извършени от едно лице, е напълно възможно и по отношение на специализирания наказателен съд, но само в случаите, когато всички, извършени от подсъдимия престъпления, са измежду изброените в чл. 411а, ал. 1 и 2 НПК.
И още: "Разпоредбата на чл. 411а, ал. 4 НПК създава предпоставки делата, подсъдни на специализирания наказателен съд, изцяло да съвпадат с делата, подсъдни на районните и окръжни съдилища, които разглеждат наказателни дела и на практика те да разглеждат едновременно еднакви дела. Самата правна уредба, със създаването на оспорената разпоредба, представлява обективно основание за неограниченото разширяване на компетентността на специализирания наказателен съд, без дори да се предполага недобросъвестно поведение на наблюдаващия прокурор, както се твърди в искането."
Заради това КС обявява разпоредбата за противоконституционна, защото тя е несъвместима с идеята за създаване на специализиран наказателен съд по материя, а не по субект.

Още един текст от НПК бе обявен за противоконституционен – става дума за чл. 411д, ал. 3 от НПК.
В него се урежда приоритетно явяване на участниците в процеса по делата, разглеждани само в един конкретен съд - спецсъда. "Такъв факт сам по себе си придава елемент на изключителност на този съд. Но самото създаване на подобно задължение за приоритетно явяване в съдебно заседание пред специализирания наказателен съд, във вреда на делата в другите съдилища и в органите на досъдебното производство, го отличава от всички тях. Подобно задължение, непредвидено за никой друг орган на съдебната власт, придава на специализирания наказателен съд не само по-специално и по-особено място спрямо останалите органи на съдебната власт, но му придава и характер на привилегирован съд", твърдят конституционните съдии. 

Отпадат и текстовете 178, ал. 4 и чл. 164, ал. 3 и ал. 6 от ЗСВ, в частта "съдия или прокурор, който...".
Всъщност въпросните текстовете уреждат кои магистрати могат да бъдат назначени в спецорганите и се въвежда забрана за външни лица, които да могат да кандидатстват за първоначално назначаване в спецорганите.
"Забраната за външни назначения в специализираните наказателни съдилища и специализираните прокуратури е дискриминационна по признака обществено положение, тъй като ограничава правата на всички останали юристи, които притежават необходимия за заемане на длъжност общ и специален стаж по чл. 164, ал. 3 и 6 ЗСВ, зачетен по реда на чл. 164, ал. 8-10 ЗСВ. Наред с това ограничението създава привилегии за заемащите длъжности само в два от органите на съдебната власт, като не допуска външни назначения, макар и само относно малка част от свободните длъжности." 
 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
22
flem
|
нерегистриран
01 декември 2011, 18:10
0
0
Юристите не можем да си защитим правата, а какво остава за незнаещите закона хорица. http://fr.photoswomens.com/inf_femmes-ukraine.html">femmes ukraine, http://fr.photoswomens.com/inf_femmes-ukraine.html">femmes cerca uomo
21
до наистина незнайна
|
нерегистриран
23 ноември 2011, 21:32
0
0
какво става бе колеги, какво ще стане с нашите конкурси? Какъв е този произвол ...та то ние юристите не можем да си защитим правата, а какво остава за незнаещите закона хорица. Свинщина...абсолютна!
Егати юриста си щом не можеш четири изречения да анализираш.Да не учиш право в Перник? Не случайно си безработна.Много са много "юристите", прекалено много за да има хляб за всички. ...
20
Лекар
|
нерегистриран
21 ноември 2011, 20:39
0
0
До Иванка Дончева.За съжаление и за тебе няма лечение , а законите така и не ти станаха ясни.
19
Слънчева
|
нерегистриран
19 ноември 2011, 15:40
0
0
А командироването не ви ли е достатъчно ?
Наредбата или Конституцията, ле ле конкурсите им отидоха, на кого на командированите или на некомандированите, на връзкарите или на тези без връзките? Кога като юристи поне веднъж успяхте да си защитите правата и да приложите закона спрямо колегите си, така както той повелява?
18
до оригиналния 111
|
нерегистриран
19 ноември 2011, 12:18
0
0
Извинявай, но моите единици си ги пиша разбъркано!
17
=====
|
нерегистриран
19 ноември 2011, 11:30
0
0
И, какво стана сега? Какво ще се случи с конкурсите за преместване и повишаване,и с атестираните по Наредбата?
Реформата в съдебната власт отиде на кино, май!
16
1234
|
нерегистриран
19 ноември 2011, 10:46
0
0
И каква стана тя - Решението на тричленката за Янева бе бетонирано. Конкурсът е провеждан по нишожна наредба, издадена от некомпетентен орган. Следователно и изборът е незаконен на това основание. Без значение е, че решението на КС влиза от момента на обнародването му.
15
до фалшивия 111
|
нерегистриран
18 ноември 2011, 22:50
0
0
не ми кради ник-нейма,особено ако си кандидат за спец-органите , както се вълнуваш от конкурсите
14
Иванка Дончева
|
нерегистриран
18 ноември 2011, 21:26
0
0
До незнайна
Абсолютно Сте права.
13
незнайна
|
нерегистриран
18 ноември 2011, 20:57
0
0
какво става бе колеги, какво ще стане с нашите конкурси? Какъв е този произвол ...та то ние юристите не можем да си защитим правата, а какво остава за незнаещите закона хорица. Свинщина...абсолютна!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно