Административен съд София-град извлече максимална полза от проекта по ОПАК

2009 година ще се запомни в кратката засега история на най-големия първоинстанционен административен съд в страната освен с основната му функция – правораздаване, с работата по проекта "Утвърждаване на доверието в дейността на Административен съд София-град и повишаване на имиджа му в обществото". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз. Продължителността на проекта бе 12 месеца, а изпълнението му приключва в началото на ноември 2009 г.

Основните цели на проекта са насочени към оптимизиране на организацията и работните процеси в съда, въвеждане на целенасочени мерки за превенция и противодействие на корупцията, повишаване на публичността относно работата на съдиите и администрацията на АССГ за постигане на постоянна и пълна информираност на гражданите и бизнеса относно дейността му. Дейностите, чрез които бяха постигнати целите на проекта, включват:

• анализ и оценка на вътрешната организация на административната дейност на съда, включително оптимизиране на работните процеси и вътрешната система за документооборот;

• разработване и въвеждане на механизми за наблюдение на движението и управлението на делата;

• разработване и въвеждане на времеви стандарти;

• изготвяне на анкети за наблюдение и анализ на ефективността на съдебната администрация и управлението на съда;

• провеждане на "оценка на риска" от корупционни практики в АССГ и изготвяне на "карта на риска" като инструмент за периодично наблюдение и превенция на корупцията;

• разработване на етичен кодекс и единни стандарти за прозрачност и отчетност;

• разработване на Наръчник с вътрешни правила и процедури за работата на съда за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията.1

В рамките на проекта бяха проведени две обучения, които повишиха квалификацията на целия екип на съда. 120 съдии и съдебни служители от АССГ бяха обучени как да прилагат и спазват правилата и процедурите, свързани с работните процеси в съда и взаимодействието му с другите органи на съдебната власт. 120 магистрати и служители от АССГ участваха активно в семинар за прилагане на концепция за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в АССГ.

Бяха организирани и 4 тематични срещи между представители на АССГ и представители на държавната администарция за популяризиране на дейността на АССГ, неговите практики и процедури. На 20 февруари съдии и представители на митническата администрация обмениха мнения по общи проблеми. На 19 юни магистратите от АССГ се срещнаха с представители на данъчната администрация, а на 9 октомври – с юри-
сти, архитекти и експерти от Столичната община и Управлението по архитектура и градоустройство. Последната от цикъла тематични срещи бе на 16 ноември с Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), Столичната и Софийската РДНСК. В рамките на проекта беше организирано и едно работно посещение на 8 съдии и двама съдебни служители в Италия, където представителите на АССГ почерпиха опит от добрите практики на колегите си от Административния съд на област Лацио и техния Държавен съвет, съответстващ на българския Върховен административен съд.

Благодарение на проекта по ОПАК съдът се сдоби с две интерактивни автоматизирани точки за бърз и лесен достъп по молби, преписки и дела (touch screens), разположени в сградата на съда и достъпни за посетителите му. Предстои разработване на нова концепция за интернет страницата на съда, която да стане още по-атрактивна и полезна за всички, които желаят да се информират за дейността на АССГ или да направят справки по конкретни дела, както и въвеждане на електронна деловодна система.

За представяне на целите и очакваните резултати от дейността на съда по проекта бяха отпечатани две информационни листовки в тираж по 1500 броя, които се разпространяват в сградата на АССГ (в деловодството, касата и адвокатската стая), сред ръководителите на министерства и ведомства от държавната администрация, на институциите от съдебната власт, адвокатски кантори и изявени правници, на журналистите, които пишат по съдебната тема. Издаден е и наръчник, разясняващ на достъпен за гражданите език за какво и как могат да сезират Административен съд София-град: подсъдността, начините за завеждане на дела, процеса на обжалване, издаването на удостоверения и справки от АССГ, срокове, такси и пр. След направени уточнения и допълване на съдържанието с още полезна информация книжката ще бъде отпечатана и разпространена сред адресатите, които получиха брошурата, като кръгът им ще бъде разширен. Наръчникът ще се раздава и в съда.

 

Обединение Ню Ай и Сиела Софт енд Паблишинг осъществи "оценката на риска" от корупционни практики и разработи "карта на риска", Етичен кодекс и единни стандарти за прозрачност и отчетност и Наръчник с вътрешни правила и процедури за работата на съда за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията.

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно