Финансовата криза и необходимостта от временни мерки


Добре насочената публична подкрепа за предприятията може да бъде полезна част от общите усилия за деблокиране на отпускането на заеми на предприятията и за насърчаване на инвестирането. В тази връзка институциите и органите на Европейския съюз (ЕС) вземат решение за предоставяне на временни допълнителни мерки за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (2009/C 16/01). Решението е резултат от действието на "Европейския план за икономическо възстановяване", чиято цел е да даде тласък за възстановяването на Европа от настоящата финансова криза. В светлината на финансовата криза комисията смята, че някои категории държавна помощ са оправдани за ограничен период, за да се решат тези трудности, и че тази помощ може да се обяви за съвместима с общия пазар.

Следователно предвид създалата се икономическа ситуация се смята за необходимо временно да се позволи отпускането на ограничен размер на помощ, която въпреки това ще надвиши прага, посочен в регламента "de minimis".

Комисията ще счита тази държавна помощ за съвместима с общия пазар, при условие че са спазени всички следващи параметри:

• помощта не надхвърля паричен еквивалент от 500 000 евро на предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т.е. преди облагането с данъци или други такси; когато помощта се предоставя под форма, различна от безвъзмездна помощ, за размер на помощта се приема брутният паричен еквивалент на помощта;

• помощта се отпуска под формата на схема;

• помощта се отпуска само на предприятия, които не са били в затруднение към 1 юли 2008 г.; тя може да се отпуска на компании, които не са били в затруднение към тази дата, но са изпаднали в затруднение след това в резултат от световната финансова и икономическа криза;

• схемата за помощ не се прилага за предприятия от сектора на рибарството;

• помощта не е помощ за износ или помощ, с която се дава предимство на местните стоки пред вносните;

• помощта може да се отпуска не по-късно от 31 декември 2010 г.;

• преди предоставянето на такава помощ държавата членка получава от съответното предприятие декларация в писмена или електронна форма относно получаването през текущата бюджетна година на друга минимална помощ и помощ в съответствие с настоящата мярка и проверява, че помощта няма да доведе до повишение на общия размер помощ, получена от предприятието през периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2010 г., до равнище, надхвърлящо тавана от 500 000 евро;

• схемата за помощ не се прилага за предприятия, занимаващи се с първично производство на селскостопански продукти. Тя може да се прилага за предприятия, извършващи дейност в областта на преработката и търговията на селскостопански продукти, освен ако размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на такива продукти, закупени от първични производители или пуснати на пазара от съответните предприятия, или ако помощта зависи от това дали частично или изцяло е отпусната на първичните производители.
 

 

 

 

 

 

 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно