ВСС си прави сметката без Сметната палата

"Параграф 22 казвал, че имали право да правят онова, което не можем да ги спрем да направят." Джоузеф Хелър

Напоследък млади български юристи търсят историческите корени на института на вещите лица в старобългарския "Закон за съдене на людете" (Законь соудный людьмь), с което допускат, че още в края на ІХ в. в българското средновековно процесуално право се извършват експертизи чрез привличане на "сведущи" (вещи) лица. Институтът на "послухите" се разглежда като прототип на съвременния институт на вещите лица. Идеята е, че понятието "послух" и понятието "свидетел" са семантично противоположни и следователно не могат да означават едно и също, както се е приемало досега. Излиза, че България е първата европейска държава, в чиято правна система институтът на вещите лица е интегрална част.

От психоаналитична гледна точка всяко подобно "свръхпатриотично" желание е защитна реакция, прикриваща реални проблеми на съвременната съдебна експертиза.

Макар и формално периферна за правораздаването, темата за вещите лица е сериозна и изисква публични дебати, защото не може да има качествено правосъдие без качествени (т.е. компетентни, обективни и своевременни) експертизи. Некачествените експертизи водят до некачествено правосъдие, което е по-лошо и от липсата на правосъдие. От друга страна вещите лица са посочени като една от причините за бавене на делата у нас.

Най-честите критики са към Висшия съдебен съвет (ВСС) и приетата от него Наредба №1 от 16 януари 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица,

която за краткост ще наричаме "наредбата". Аналогични бяха и забележките към Наредба №1 от 2004 г. за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите лица. Всъщност бе приета и една "нелегална" Наредба №2 от 2007 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (Протокол на ВСС №45 от 19.12.2007 г.). Чу се, че минималните възнаграждения са увеличени осем пъти и след по-малко от месец непубликуваната наредба беше отменена без публично обяснение.
През 2008 г. ВСС приема наредбата на основание чл.403 от Закона за съдебната власт. Тя противоречи обаче на основен принцип на трудовото право – да има равнопоставеност между страните преди сключване на дадено трудово взаимоотношение, доколкото такова съществува.

Вещото лице има имуществена, дисциплинарна и наказателна отговорност, а правата му са минимални.

Според чл.149, ал.2 от Наказателно-процесуалния кодекс експертът след определение на съда или постановление на разследващия полицай не може да откаже изготвяне на експертиза. (Отказът е възможен само в определени случаи.) За неявяване или отказ да даде заключение без уважителни причини, вещото лице се наказва с глоба. Експертът от една страна е длъжен веднага да започне работа по експертизата, а от друга – не знае за какъв хонорар. Възнаграждението се определя по-късно от органа, назначил експертизата, а не се договаря.
Според чл.29 от наредбата при определяне на възнагражденията органът, възложил експертизата, "съобразява и преценява сложността и спецификата на поставените задачи и компетентността и степента на квалификация на вещото лице". От друга страна вещото лице се подписва под справка-декларация, колко часа е работил.

Не е ясно как възложителят ще "съобрази и прецени" възнаграждението, след като за всеки действително отработен час се заплаща възнаграждение в размер на 5 лв. (чл.31 от наредбата).

Тази ставка е произволно определена и не отразява спецификата и качеството на труда на вещото лице.
При пълен осемчасов работен ден след изваждане на осигуровки и данъци полученото чисто месечно възнаграждение е унизително за специалист като съдебния експерт, с изключително високи изисквания към него за професионализъм, научни знания и отговорност, попадащ под ударите на Наказателния кодекс за грешна експертиза и от чиято работа зависят човешки съдби.
За сведение на ВСС по данни на Националния статистически институт общият брой отработени часове в българската икономика за 2008 г. е 15742 милиона. На едно заето лице се падат 5020 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 12 лв. БВП за един отработен час. За лекарите може да сравним с "цената" на Националната здравноосигурителна каса за един преглед, която (включително потребителската такса) е 15 лева.
В наредбата не е зачетена нито квалификацията на вещите лица, нито трудоемкостта на работата, нито други условия. Напротив, въведена е обидна уравниловка. Заплащането на час поощрява посредствеността. Квалифицираното вещо лице ще извърши експертизата по-бързо и следователно ще получи по-малко. От друга страна в наредбата не се предвижда инфлационен коефициент. Оправданието, че парите вечно не достигат, е цинично на фона на милиардите бюджетен излишък, които ежегодно потъват незнайно къде.

Най-сериозните критики към наредбата са официалните одити на съдебната система от Сметната палата (СП), в които (от години!) се посочва, че възнагражденията на вещите лица се определят и изплащат по начин, противоречащ на счетоводните и фискалните правила на държавата.

За съжаление указанията на СП се приемат за препоръчителни и не се изпълняват. Известно е, че ВСС си прави каквото си иска. Едва ли Монтескьо под разделение на властите е имал точно това предвид.
С приемането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се появи нов проблем (повече счетоводно-финансов, отколкото юридически). Съгласно §1 т.29 на допълнителната разпоредба от ЗДДФЛ

експертите към съда и прокуратурата са "лица, упражняващи свободна професия", за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) самоосигуряващи се лица са по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
В резултат на този законов текст наредбата е приложима само за лица самоосигуряващи се като свободна професия и работещи без трудово и служебно правоотношение. Излиза, че съдебните медици например не са вещи лица, защото работят в болници, които ги осигуряват като техен работодател.
Понастоящем

част от вещите лица са "принудени" да подписват фалшиви декларации,

че са самоосигуряващи се, за да си получат хонорарите. Публична тайна е, че нарушението е често срещано по съдилища и полицейски управления. Съдебните заседатели са в аналогична ситуация. От друга страна Националната агенция по приходите заплашва "нарушителите" със санкции за невярно попълване на данъчните декларации. По този повод наредбата е обжалвана във Върховния административен съд.
Наскоро ВСС анонсира проект, спечелен по Оперативна програма "Административен капацитет", на стойност малко над 2 млн. лева. Очаква се създаване на специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица. Очевидно ВСС не вижда проблем при остойностяване на труда на вещите лица, защото е заявено намерение този софтуер да осигури възможност за систематизирана и актуална информация за наличността, специалността и дейността на вещите лица. Участието на Фондация "Право и Интернет" в проекта ни припомни, че преди години покрай Закона за достъп до обществена информация Държавната агенция за информационни технологии и съобщения "скандално" изплати на техни експерти по 1000 лв. на ден хонорар. Като се има предвид, че актуалните списъци на вещите лица бяха публикувани в Държавен вестник само преди няколко месеца, то отново ще бъдем свидетели на поредното източване на средства без практически резултат за подобряване на съдебната експертиза. За законосъобразно изплащане на възнагражденията на вещите лица няма да стане и дума.
Някои специалисти предлагат

трайно решаване на проблемите чрез създаването на Закон за вещите лица.

Всъщност най-лесният и бърз изход от ситуацията е ВСС да изпълни препоръките от финансовите одити и да не си прави сметката без Сметната палата (между другото във Франция СП е част от съдебната система). Очаква се "шамарите" от Еврокомисията да продължат, а и в условията на финансова криза обществото е чувствително към харченето на парите на данъкоплатеца.
При бездействие на ВСС е възможно ние, вещите лица, да инициираме законодателна инициатива в новия парламент. Ако не искаме да живеем като в роман на Джоузеф Хелър, където абсурдът се превръща в реалност.

 

 


 

 


 

 


 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
4
Татяна Здравкова Стоянова
|
нерегистриран
17 март 2013, 07:09
0
0
С цялото ми уважение към всички колеги - жалбоподатели срещу Наредбата на Министерство на правосъдието №3/30.11.2012 г. В качеството си на вещо лице изцяло подрепям инициативата по обжалване на този нормативен акт. При преценка от Ваша страна и ако мога да бъда полезна с някакви действия в подкрепа на начинанието можете да разчитате както на мен, така и на всички други колеги които познавам и с които съм работила. Електронен адрес за връзка t.z.stoyanova@abv.bg ; мобилен 0887 57 63 84
3
Любомир Герджиков
|
нерегистриран
02 февруари 2012, 10:19
0
0
Проблемът със статута на вещите лица и ефекта от тяхната работа действително е много сериозен в аспекта на подобряване на съдебната система. За съжаление ръководещите тази система само на думи декларират желание за развитие в тази област - ту нарочен закон ще приемат, ту Наредбата ще се променя, ту пък друго нещо. Така вече 7-8 години. Изглежда е удобно вещите лица да са "лошите деца", които пречат и правят пакости, та все трябва да бъдат наглеждани и превъзпитавани.
2
Живко Желев
|
нерегистриран
18 януари 2010, 15:21
0
0
По мое скромно мнение понятието "послухар" най-вероятно означава косвен свидетел, защото не не е възприел /видял/ лично това за което говори, но е слушал /послушал/ за него.... Само хипотеза, разбира се.
1
Сотирова
|
нерегистриран
15 октомври 2009, 20:15
0
0
въпросите , който поставяте са от съществено значение за всички вещи лица и ние ежедневно се сблъскваме с проблема на неуредения правен статут на вещото лице и унизителното отношение свързано със заплащането на труда на вещите лица . Лично аз правя експертизи за нуждине на МВР и възнагражденията се бавят повече от 5-6 месеца с мотива
" няма пари ".Бих се включила в инициатива за внасяне на законопроект за вещтите лица и работата им .пmail - friend111@abv.bg
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно