Не бързи, а високоскоростни производства текат по изборите

Четири дела, образувани по жалби срещу решения на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП), реши Върховният административен съд (ВАС) за една работна седмица. В публичното пространство се появиха коментари, че по отношение на бързината на правораздаване този съд е направил "показно" на някои от останалите.

Първото и с най-голям обществен интерес дело бе образувано по жалбите на Мартин Димитров и Любов Панайотова, и "Синята коалиция" срещу Решение №ЕП-111/10.05.2009 г.
на ЦИКЕП за регистриране на политическа партия "Съюз на демократичните сили" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 година. Жалбите бяха внесени във ВАС от ЦИКЕП на 12.05.2009 г. в 10,26 часа. Заседанието по делото бе насрочено за 12,30 ч.,
а в 18,00 ч. съдът постанови решението си.
Тричленен състав на ВАС отмени решението от 10 май 2009 г. на ЦИКЕП за регистриране на политическа партия "Съюз на демократичните сили". Решението е окончателно.
В мотивите на съда пише: "Съгласно чл.25, ал.1, т.7 от ЗИЧЕПРБ ЦИКЕП регистрира политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за участие в изборите и им издава удостоверения, а според чл.53, ал.1 – не по-късно от 25 дни преди изборния ден централните ръководства на политическите партии и коалициите на политически партии представят заявления за регистрация, в които посочват пълното или съкратеното наименование за отпечатване върху бюлетината, а в ал.2 са изброени конкретните документи, които се прилагат към заявлението на политическата партия."
Съгласно Устава на Съюза на демократичните сили (СДС), вписан с решение на Софийския градски съд от 24.11.2008 г., национални органи са: Национална конференция (НК), Национален съвет (НС), Национален изпълнителен съвет (НИС), Национална финансово-ревизионна комисия (НФК), Национална комисия по провеждане на вътрешнопартийни избори (НКВИ), Национален щаб за избори (НЩИ) и Контролен съвет (КС). Съгласно чл.15, ал.1 от устава Националният съвет е висш партиен орган на СДС през периода между националните конференции. Той взема решения по всички въпроси, които касаят партията и не са от компетентността на националната конференция. Решенията на Националния съвет са задължителни за всички органи и структури на СДС (без НК, КС и НКВИ), всички членове и парламентарната група. Освен останалите си правомощия, Националният съвет взема решения по коалиционната политика на партията.
От приложения по делото Препис-извлечение от Протокол от заседание на Националния съвет на СДС, състояло се на 10 март 2009 г., се установява, че е взето решение за общо съвместно явяване на предстоящите европейски и национални парламентарни избори на СДС и ДСБ и за утвърждаване на споразумението. Решението е взето преди обнародването на Указ №82 на президента за насрочване на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. в Държавен вестник брой 25 от 3 април 2009 година. Според върховните съдии с това решение от 10 март 2009 г. изобщо не се е съобразил Пламен Юруков, като е подал на 30.04.2009 г. заявление за регистрация на политическа партия "СДС" за самостоятелно участие в изборите за членове на Европейския парламент. Тричленният състав на ВАС е категоричен, че това са съществени нарушения на правилата, установени в основния устройствен акт на политическата партия, които нарушения са съществени и е следвало да бъдат констатирани от ЦИКЕП. Съобразяването на ЦИКЕП с това решение на НС на СДС би довело до постановяването на решение, различно от приетото, при проверка за допустимостта на искането за регистрация.
Отделно от това, съгласно чл.24, ал.3, б."б" от устава, мандатът на председателя на СДС, който е 4 години, се прекратява предсрочно с определяне на дата за избор на председател. От протокол от заседание на Националния съвет, проведено на
4 ноември 2008 г., се установява, че са определени дати за вътрешно-партийни избори за председател – на 14 декември – първи тур, и на 21 декември – за втори тур. Видно от решение по Протокол №11 от 22.12.2008 г. след проведен балотаж, за председател на СДС е обявен за избран Мартин Димитров.
Съдебният състав на ВАС приема, противно на становището на представителя на ЦИКЕП, изразено в съдебно заседание на 12.05.2009 г., че комисията не е "прост орган за регистрация", а орган с определени властнически правомощия, в състава на който законодателят неслучайно е регламентирал членовете да са с висше образование и в мнозинството си юристи. ЦИКЕП не е обикновен регистратор, а е длъжна да прецени всички обстоятелства по отношение на действителните отношения в политическа партия СДС, още повече че е известен на всички и не се нуждае от доказване фактът, че няма решение на Софийски градски съд за вписване в Регистъра на политическите партии на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване.
Независимо от това, който и да е председател на ПП "СДС" е длъжен да спазва, а не да нарушава решенията на Националния съвет, а ЦИКЕП, която е длъжна да следи за изпълнението на закона, трябва да осъществява правомощието си да регистрира партии и коалиции след съобразяване на нормите в партийните документи – Устав и решения, за да не се допуска нелегитимни правни субекти в изборния процес.
По делото има още едно обстоятелство, което е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение. На открито съдебно заседание пред ВАС представителите на ЦИКЕП изрично заявяват, че административната преписка е комплектована в нейната цялост – това са всички документи, представени пред ЦИКЕП и други няма. Съдът обаче констатира, че към заявлението на Пламен Юруков не е приложен банков документ за внесен депозит. Липсата на един дори от изискуемите се задължително документи е било пречка да се постанови решение за регистрация на партията.

И второто "изборно
дело" във ВАС бе
свързано със СДС.

На 13.05.2009 г. в 14.06 ч. в съда беше внесена от ЦИКЕП жалбата на изключения от СДС Николай Гацев срещу Решение №ЕП-114/11.05.2009 г. за регистриране на коалиция от партии "Синята коалиция" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 година.
Жалбоподателят твърдеше, че от формална гледна точка подписката на коалиция "Синята коалиция", подадена в ЦИКЕП, е изрядна, но е събрана по незаконен начин. "Още по време на нейното събиране стана публично известно, че в бланките не са вписани имената на партиите, образуващи коалицията" – пише в жалбата и се цитират публикации в медиите.
В 19.00 ч. ВАС излезе с неподлежащо на обжалване определение. Тричленен състав на съда остави без разглеждане жалбата на Николай Гацев срещу решението на ЦИКЕП, с което е регистрирана коалиция от партии "Синята коалиция" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и вписана в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 07.06.2009 година. Съдът прекрати производството по делото.
Съдебният състав приема, че жалбата е процесуално недопустима. Съгласно чл.8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България право да издигнат кандидати имат политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за издигане на независими кандидати. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от ЦИКЕП след представяне на предложение на централното ръководство на политическата партия, коалицията на политическите партии или инициативния комитет; заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет; декларация по образец от кандидатите, че нямат гражданство в държава извън ЕС и са живели постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава, членка на ЕС. Следователно страни по процедурата за регистрация на кандидатската листа се явяват партията и коалицията, която е регистрирана за участие в насрочените избори и ЦИКЕП.
Съгласно чл.25, ал.4 от ЗИЧЕПРБ решенията на комисията подлежат на оспорване пред ВАС, но предпоставката за това е наличието на правен интерес за оспорващия. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът е длъжен да следи служебно. Наличието на правен интерес предполага, че влизането в сила на издаден административен акт би довело до неблагоприятни правни последици за едно лице, поради което начинът му на защита би бил чрез осигурената възможност да оспори този акт.
ВАС констатира, че в конкретния случай жалбоподателят е подал жалбата си в качеството си на физическо лице и не твърди да е от кръга на лицата, изброени в чл.8 от ЗИЧЕПРП, да е представител на политическа партия, коалиция или инициативен комитет за издигане на независим кандидат. Спрямо него липсват каквито и да е данни за съответна регистрация в ЦИКЕП. Фактически Николай Гацев оспорва решение, на което не е адресат, което изключва и неговия правния интерес. Това е така, защото не твърди, нито доказва негови права да са засегнати лично, пряко и непосредствено от извършената регистрация.
При третото дело срещу акт на ЦИКЕП

жалбоподател бе
коалиция "Либертас:
Свободните граждани",

която атакува отказа на комисията да я регистрира. Жалбата бе внесена в съда на 14.05.2009 г. в 14,36 часа. Заседание по делото бе насрочено за 9,00 ч. на 15.05.2009 г., а в 11,00 ч. съдът постанови решение.
Тричленният състав на ВАС окончателно отхвърли жалбата на Николай Близнаков, представляващ коалиция "Либертас: Свободните граждани", срещу Решение №ЕП-129 от 12.05.2009 г. на ЦИКЕП, с което е отказана регистрация на коалицията.
Съдебният състав приема, че жалбата е неоснователна. От писмените доказателства се установява, че до крайния срок за регистрация – 19,00 ч. на 12.05.2009 г., от коалиция "Либертас: Свободните граждани" не е представен банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 100 000 лева. В графата "забележки" представляващият коалицията е записал, че сумата е непосилна.
Освен това списъкът, съдържащ трите имена, ЕГН и подписи на български граждани, подкрепящи регистрацията на коалиция "Либертас: Свободните граждани" не съдържа пълното наименование на коалицията, включващо и наименованията на партиите от нейния състав. Списъкът е в нарушение на т.9 от Решение №ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП и образеца, представляващ приложение №21 към него. В проведеното съдебно заседание представляващият коалицията не представи доказателства, които да водят до различни правни изводи.
Въведените изисквания за регистрация в Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България са формални и спазването им е императивно. Всяко несъответствие с тях е нарушение на закона, което е пречка за регистрирането за участие в изборите за избиране членове на Европейския парламент от Република България. Направеното възражение за големият размер на определения депозит е неоснователно, защото този размер е определен от законодателя.

Последното дело

срещу ЦИКЕП, по което се произнесе ВАС, бе образувано на 15.05.2009 г. в 13,55 ч. по жалба на политическа партия "Партия на зелените" срещу Решение №ЕП-130 от 12.05.2009 г. на комисията, с което е регистрирана политическа партия "Зелените" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.
В жалбата пише, че регистрацията на политическа партия "Зелените" е недопустима и незаконосъобразна, тъй като партията е ненадлежно учредена, а процедурата по конституирането й като юридическо лице е опорочена. Според жалбоподателя името на политическа партия "Зелените" повтаря наименованието на регистрираната с решение от 31.01.2001 г. политическа партия "Партия на зелените". В жалбата пише: "В процедурата по заявената регистрация на ПП "Зелените" в съда (СГС), нито съдебният състав, нито представителят на СГП са извършили необходимия контрол и анализ на така заявеното име, което е довело до недопустимо вписване на това обстоятелство. Това обстоятелство не е било изследвано и от ЦИКЕП, която от своя страна също незаконосъобразно е допуснала регистрацията на политическа партия "Зелените" в изборите за Европейски парламент."
С определение, постановено в 17,00 ч. на същата дата, тричленен състав на ВАС остави без разглеждане жалбата на "Партия на зелените", подадена чрез представляващия партията председател Валентин Симов. Съдът прекрати производството по делото.
След постъпване на жалбата съдът извърши служебно дължимата проверка относно допустимостта й и констатира, че е процесуално недопустима, като просрочена. Съгласно чл.25, ал.2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) решенията на ЦИКЕП се съобщават чрез публикуване в бюлетина на БТА и в интернет страницата на комисията. Според закона тези решения могат да бъдат обжалвани в срок до 24 часа от съобщаването им.
Съдебният състав на ВАС констатира, че в настоящия случай, решението, видно от извадката от интернет страницата на комисията, е обявено на 12.05.2009 г. в 23,45 ч., от който момент е започнал да тече срокът за обжалването му. Двадесет и четиричасовият срок е изтекъл на 13.05.2009 г. в 23,45 ч., а жалбата е подадена на 14.05.2009 г. в 18,40 ч., видно от отразеното на входящия щемпел на ЦИКЕП.
Според съда жалбата е подадена след изтичане на срока за обжалване, предвиден в специалния закон, поради което е процесуално недопустима.


 

 


 

 


 

 


       
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
2
*******
|
нерегистриран
26 февруари 2013, 04:53
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
1
*************
|
нерегистриран
14 декември 2012, 03:37
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно