Разследващите прокурори в дебрите на еврофондовете
Свидетели "крепят" делата за откраднати европари

За злоупотреба с еврофондове у нас през 2008 г. са образувани 72 дела, 50 от които се работят в Софийска районна прокуратура (СРП). Тук през 2006 г. е създаден специализиран отдел от разследващи прокурори, който да се занимава с по-сложните дела и такива с висока обществена значимост. Звено "разследващи прокурори" е условно понятие, Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) не предвижда подобна организационна структура. Но така се отграничават прокурорите, които сами разследват възложените им дела, от останалите им колеги, които са само наблюдаващи. Друга особеност е, че "разследващите прокурори" лично защитават обвинителните си актове в съдебния процес. За спецификата на тази дейност разговаряме с двама от "разследващите прокурори" в СРП Константин Попов и Мартин Бешков, които вече имат влезли в сила съдебни споразумения и са успели да възстановят около 170 000 лева, присвоени от еврофондовете.

Като членове на екипа на разследващите прокурори, с какви дела се занимавате?

Прокурор Попов: По-голяма част са свързани с присвояване или неправомерно разходване на средства, отпуснати от различни фондове на ЕС по програмите ФАР, "Леонардо да Винчи", САПАРД. Част от делата са за документни престъпления, а останалите – за измами и длъжностно присвояване. Трябва да установя и настъпилия съставомерен вредоносен резултат за съответния европейски фонд.

Прокурор Бешков: Разследванията, свързани с неправомерно усвояване на еврофондове, са сложи и обемни. Събират се много и различни писмени доказателства – проекти, договори, отчети, счетоводни документи и др. Изясняват се относимите европейски правила, които са непознати и нетрадиционни за българското законодателство. Разпитват се много свидетели, които живеят на територията на цялата страна. Разкриват се от банкова тайна до данъчно-осигурителна информация. Назначават се графологични експертизи на десетки подписи, положени понякога в стотици документи, както и съдебно-счетоводни експертизи, относно движение на парични суми по различни банкови сметки. Материята е нова и непозната на българските юристи, респективно липсва и съдебна практика.

Прокурор Попов: Специфичното за тези разследвания е, че трудно се събират различни документи и информация, които се съхраняват от други държавни органи. Според нашето законодателство за прокурора почти всяка важна информация, свързана с разследването, представлява някакъв вид тайна – данъчна, банкова, осигурителна. Това налага да инициираме тромави съдебни процедури. А от своевременното получаване на информацията зависи разкриването и доказването на престъплението.

Друг голям проблем, не само по делата за еврофондовете, е невъзможността да се четат в съдебна зала показанията на свидетелите, дадени в досъдебното производство, както беше съгласно една от по-старите редакции на НПК. Сега усилията на прокурора в първоначалната фаза от процеса не са обезпечени в достатъчна степен, тъй като показанията на свидетелите могат да се четат само ако защитата даде съгласие. А това, разбира се, се случва изключително рядко, и то само ако е в полза на подсъдимия.

Но НПК предвижда възможност свидетелят да бъде разпитан пред съдия още на досъдебното производство?

Прокурор Попов: Доста е трудно да се осъществи това практически, когато по едно дело предстои да се разпитат много свидетели.

Прокурор Бешков: В Мадрид има пет денонощни съдилища, които обслужват органите на досъдебното производство – дават разрешения относно мерките за процесуална принуда, осъществяват т.нар. съдебни разпити, разглеждат по-леките дела. В Софийския районен съд няма специализирани съдии по разследването. Всеки ден дежурят трима-четирима съдии, които са толкова натоварени, че не са в състояние нормално да осъществяват функциите си. Смятам, че има нужда от революционна концептуална промяна на българския наказателен процес. През 2006 г. усилено се твърдеше, че новия НПК коренно ще промени качеството на правораздаване. Всъщност той се оказа един влошен вариант на стария. Процесуалният формализъм беше развит до крайна степен. Нещо, противно на европейските норми и стандарти.

Прокурор Попов: Този проблем е особено сериозен именно при делата за еврофондовете. Практиката показва, че обикновено при проверката на документите не се установяват съществени нарушения, които сами по себе си да обуславят необходимост от наказателно преследване. В повечето случаи документите съдържат всички необходими реквизити и доказването на престъплението става със свидетелски показания. Свидетелите са тези, които могат да заявят например, че реално не са получили или разходвали посочените в счетоводните документи суми. В много случаи обвинението се крепи на свидетелските показания.

Дайте някои примери.

Прокурор Попов: Имах дело, по което беше постигнато споразумение, за присвояване на средства, предоставени от фонд "Европейски образователни програми" по линия на програмата "Леонардо да Винчи". Целта на проекта е била с предоставените средства, чрез фирмата на обвиняемия, да бъде организирано практическо обучение в Гърция за 13 седмици на 18 души със специалност "готвач". Съгласно документите към финалния доклад за изпълнението на проекта всеки от 18-те ползватели бил получил парите и се е обучавал в Гърция. От показанията на тези хора обаче се установи, че това не се е случило. Обвиняемият поиска сключването на споразумение с прокуратурата и възстанови присвоените 78 000 лева. С част от присвоените пари той си беше купил апартамент. Дал е от тях и на гръцки гражданин, с чиято фирма е бил сключил договор за организиране на практическото обучение и който не е извършил нищо по проекта.

Когато на хартия всичко изглежда наред, какво провокира съмненията, за да започне разследване?

Прокурор Бешков: Откривали сме твърде смущаващи за нас обстоятелства. Често едни и същи физически лица, лично или чрез свои близки и приятели, участващи в различни търговски дружества, кандидатстват и печелят европари. Понякога проектите, с които кандидатстват, са до такава степен формално и изначално недобросъвестно подготвени, че очевидно единият е копие на другия, с единствената разлика в имената на конкретните субекти. Всичко това несъмнено указва за конфликт на интереси между българските институции, предоставящи европейски средства, и лицата, които ги получават. Недоумение буди и обстоятелството, че в някои случаи, иначе навсякъде изградените към съответните институции вътрешноведомствени контролни органи не са установили нарушенията, които ние откриваме, но и по-лошо, изрично са посочили в докладите си, че средствата са усвоени по предназначение! Често правилата, по които се осъществяват съответните проекти, не са в необходимата степен ясни и непротиворечиви, което води до възникването на различни сложни правоотношения, създаващи проблеми при тяхното квалифициране от гледна точка на наказателния и гражданските закони.

Хората не се ли страхуват да свидетелстват?

Прокурор Попов: Сериозен проблем е, че лицата, които могат да свидетелстват срещу обвиняемия, не се чувстват сигурни и защитени, поради което неохотно съдействат на разследването. У нас мерките за защита на свидетеля са недостатъчни. За него няма създадени процесуални привилегии, както е в други страни. На свидетеля може да му бъде скрита самоличността, но НПК забранява присъдата да почива само на показанията на свидетел с тайна самоличност. Ето защо трябва да се предвидят по-ефективни правила за защита на свидетеля, които да го мотивират да говори като явен свидетел. Същото важи и за обвиняемия, който желае да разкрие например останалите съучастници от една престъпна група. В САЩ ако един от съучастниците желае да разобличи останалите членове на престъпната група, може да избегне наказателно преследване изцяло или пък да получи значително по-леко наказание. По този начин той има сериозен и основателен мотив да съдейства.

 

 


 

 


 

 


       
Прокурор Константин Попов е бил следовател в Столична следствена служба, а от 2006 г. е прокурор в СРП.
   
от сапард тръгнаха скандалите с еврофондовете.
   
вече има две присъди за присвоени европари по образователната програма „Леонардо да Винчи“.
   
Прокурор Мартин Бешков е работил като дознател в Столичната дирекция на полицията, следовател в Столичната следствена служба, а от 3 години е в СРП.
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
wholesale buttons
|
нерегистриран
09 декември 2013, 09:58
0
0
The button was http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag Buttons invented thousands of years http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag Coconut Buttons ago in Asia. Maybe. The truth is http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag Buttons that neither historians nor button collectors http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag Buttons have even the foggiest idea where http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag Glass Buttons or when the button was invented so the http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag Buttons reference books have assigned it a http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag Buttons provenance that’s impossible to disprove.http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag Buttons Paper, gunpowder, the yo-yo: Any time we don’t http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag buttons know the exact origin of something it http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag buttons gets logged in the Encyclopedia Britannica http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag buttons as having been invented “thousands of http://www.shellbuttonss.com/Flag-buttons-t1-29.html">Flag buttons years ago in Asia.”
2
Опонент
|
нерегистриран
26 декември 2009, 16:49
2
-1
Имам лични наблюдения, от които правя заключение, че тези прокурори наистина заслужават признание за работата си, както и че решават делата законосъобразно и безпристрастно.Много от колегите им в СРП и СГП трявба да взимат пример от тях и да поставят интересите на държавата над своите собствени.
1
неоумяващ любопитно
|
нерегистриран
24 май 2009, 13:41
0
-1
Като им давате трибуна за самохвалство на тез младежи, е редно да се знае, че преди да "постигнат" резултати се наложи няколко пъти от СГП и ВКП да им дешифрират елементарни правни фигури, защото не можеха сами.
И какво означават копнежите им за нощо правораздаване на фона на многократно по-малката ич натовареност от колегите им в СРП, в т.ч. и от тези, които работят по не по-малко сложни дела?
Работата им само по т.нар знакови дела, поставя въпроса какви са причините точно на тях да се разпределят тези дела. С какво са блеснали пред останалите? Нали ужким има компютър, случайност... и защо този комютър не ги избира по обикновените дела. Нима причинате не е, че са лоялни на прекия си началник?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно